Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 20.12.08

Fredrik Alvarsson ny vd för SHH

Styrelsen i SHH Bostad AB har utsett Fredrik Alvarsson till ny vd för SHH Bostad från och med den 1 januari 2021. Förändringen sker mot bakgrund av att SHH:s grundare och vd Misha Moeremans d’Emaus meddelat styrelsen att han önskat lämna vd-uppdraget som han innehavt sedan bolaget bildades 2010. Misha Moeremans d’Emaus kommer att kvarstå som rådgivare, styrelseledamot och huvudägare i bolaget.

- Det är med stor glädje att Fredrik Alvarsson accepterat att ta på sig uppgiften som vd för SHH. Fredrik rekryterades 2019 till SHH för att ansvara för koncernens affärsområde Samhällsfastigheter och är rätt person att utveckla och växa SHH-koncernen vidare, säger Johan Ericsson, styrelseordförande i SHH.

- Jag är mycket glad och stolt för detta uppdrag. Vår strategi och riktning är tydlig, där jag nu ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare i SHH utveckla bolaget till nästa nivå, säger Fredrik Alvarsson.

SHH-koncernen har totalt 25 anställda med mångårig erfarenhet inom fastighets- och samhällsutveckling. Sedan start har SHH:s främsta fokus varit utveckling av hyres- och bostadsrätter. Under våren 2019 valde man att bredda verksamheten för att även utveckla samhällsfastigheter. Sedan sommaren 2020 är SHH:s strategi att såväl utveckla som långsiktigt äga bostads- och samhällsfastigheter runt om i landet.

- SHH som jag grundade för 10 år sedan är ett stabilt och finansiellt starkt bolag som nu är inne i en ny fas med stark tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter och det är nu rätt tid att lämna över stafettpinnen till Fredrik. Det är ett privilegium att vara SHH:s huvudägare och som engagerad styrelseledamot kommer jag aktivt att stötta SHH och Fredrik, som jag har stort förtroende för, säger Misha Moeremans d’Emaus. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, styrelsens ordförande, tel. 070-544 00 00, je@shhbostad.se 
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se 
Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se

Kort om SHH
 SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 20.10.29

Klartecken för detaljplan och nya bostäder i Tumba Skog

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Den avser omkring 500–700 nya bostäder och SHH:s målsättning är att området ska bebyggas med både bostads- och hyresrätter samt äldreboende.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 28 oktober ett slutgiltigt domslut och detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen berör ett cirka 14 hektar stort markområde, beläget väster om Tumba centrum och som angränsar till befintliga bostäder i söder. Domen innebär att SHH nu kan fortsätta arbetet med att skapa ett attraktivt och naturnära bostadsområde med gångavstånd till Tumba centrum och pendeltågsstation. 

- Det var definitivt ett efterlängtat och glädjande besked som mottogs igår. Med en lagakraftvunnen detaljplan i ryggen kan SHH äntligen påbörja utvecklingen av Tumba Skog, ett nytt bostadsområde som ska uppfylla de krav som ställs på ett modernt och hållbart boende idag. Efterfrågan på nya bostäder med närhet till pendeltåg, service och rekreation är hög i Stockholm, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

- Jag välkomnar beslutet och att det prövats i flera instanser. Nu har vi fått ett avgörande och kan fortsätta utveckla centrala Tumba. Vi kan fortsätta att bygga bostäder för olika målgrupper med hänsyn till miljön. Det här innebär ett stort steg mot vårt mål: i Botkyrka ska olika människor kunna mötas och olika boendeformer finnas, säger Gabriel Melki, (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka.

 Enligt den nya detaljplanen för Tumba Skog kommer den största delen av skogsområdet förbli orört och stor hänsyn har tagits till den omgivande skogen och områdets natur. Naturmark kommer även att bevaras mellan bostadshusen och genom att hålla nere höjden på bebyggelsen bevaras områdets landskapsbild.

För mer information 

För frågor om utvecklingen av Tumba Skog: Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, mm@shhbostad.se, 070-372 12 14 

För frågor om detaljplanen och dess genomförande: Charlotte Rickardsson, planchef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka, charlotte.rickardsson@botkyrka.se, 072-212 06 70 

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 20.10.15

SHH byggstartar 54 bostadsrätter i Riksten, Botkyrka

SHH har erhållit lagakraftvunnet bygglov och byggstartar nu Brf Kaptenen i Rikstens friluftsstad i Botkyrka. 70% av projektet, som omfattar 54 bostadsrätter, har innan byggstart sålts med bindande förhandsavtal.

Stadsdelen är belägen söder om Tullinge och rymde tidigare ett militärt flygfält. Idag pågår en betydande utveckling av området, där en levande stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser samt skolverksamheter och service växer fram. Rikstens friluftsstad omfattar idag runt 1 000 bostäder och den färdigbyggda stadsdelen kommer att rymma totalt 3 500 bostäder till 2030.

Flerbostadshusen byggs i svenskt trä och Götenehus AB har kontrakterats att utföra husentreprenaden. Inflyttning planeras ske från slutet av 2021 till och med våren 2022.

- Rikstens friluftsstad är en fantastisk stadsdel som erbjuder de boende ett attraktivt och naturnära bostadsläge i ett växande Stockholm. Det har varit ett stort intresse för vårt projekt Brf Kaptenen, som består av moderna och välplanerade hem nära Stockholm city, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad.

För mer information
Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad, e-post: alg@shhbostad.se, telefon 076-894 23 00 eller Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, e-post: mm@shhbostad.se, telefon: 070-372 12 14

Kort om SHH Bostad
SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 20.09.30

SHH och HSB avyttrar fastigheter i Enköping till Genova

SHH Bostad AB (publ), HSB Projektpartner och HSB Uppsala har avtalat om att avyttra fastigheterna Korsängen 20:2-20:3 samt Kryddgården 6:5 i Enköping till Genova Property Group. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna uppgår till 91 Mkr. Tillträdet är planerat till slutet av oktober 2020.

De tre fastigheterna är belägna centralt i Enköping, på kort gångavstånd från Stora torget. Korsängen 20:2 och 20:3 innefattar lagakraftvunna bostadsbyggrätter om cirka 14 000 kvm ljus BTA samt kommersiella ytor som idag är uthyrda till ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 Mkr. Befintlig byggnad på Kryddgården 6:5 är fullt uthyrd med ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 Mkr och på fastigheten bedöms det i framtiden kunna utvecklas cirka 12 000 kvm ljus BTA bostäder. Genova äger sedan tidigare grannfastigheten till Kryddgården 6:5 och avser därför bedriva gemensamt planarbete och utveckling av fastigheterna.

För mer information

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, e-post: mm@shhbostad.se, telefon: 070-372 12 14
Ulf Kullén, regionchef Nord, HSB Projektpartner AB, e-post: ulf.kullen@hsb.se, telefon: 010-442 01 38.

Kort om SHH Bostad

 SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 20.08.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – juni 2020

Fastighetsutvecklingsbolaget SHH:s tillväxt under årets andra kvartal och första halvår var stabil med positivt resultat.

 

Kvartalet april – juni 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 32,4 (19,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (0,5) mkr med en rörelsemarginal om 21,9 (2,7) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 6,4 (-3,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,08 (-1,47) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 1 (1) inkluderande 36 (130) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 1 (0) inkluderande 69 (0) boenden
 • Antalet sålda boenden under kvartalet uppgick till 56 (65) varav 28 (3) sålda i produktion

 

Perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 77,8 (130,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,3 (1,2) mkr med en rörelsemarginal om 13,2 (0,9) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,2 (-7,5) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,25 (-3,02) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 1 (2) inkluderande 36 (207) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 1 (1) inkluderande 69 (36) boenden
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 80 (82) varav 52 (17) sålda i produktion

 

Balansposter per den 30 juni 2020

 • Likvida medel uppgick till 69,3 (109,2) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 772,4 (786,0) mkr
 • Eget kapital uppgick till 408,0 (392,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 53 (50) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5)
 • Antalet projekt i produktion uppgick 10 (6) inkluderande 789 (593) boenden, varav 333 (0) i egen regi
 • Antalet sålda boenden i produktion uppgick till 581 (306), varav 333 (0) i egen regi
 • Försäljningsgrad boenden i produktion uppgick till 74 (52) %, varav 100 (-) % i egen regi

 

Väsentlig händelse efter periodens utgång

SHH påkallar en frivillig förtida inlösen av SHH:s seniora säkerställda obligationer om totalt 230 mkr, varav 53 mkr redan återköpts, och ersätter obligationerna med en traditionell bankfinansiering om 250 mkr.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2020, kl. 07.30 CEST.

 

Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 45 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2020 till ca 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 20.08.18

SHH Bostad AB (publ) påkallar förtida inlösen av samtliga utestående obligationer

SHH Bostad AB (publ) (“SHH”) meddelar idag att bolaget påkallar en frivillig förtida inlösen av de seniora säkerställda obligationer 2017/2021 som SHH emitterade den 7 juni 2017 (ISIN SE0009984172) om totalt 230 miljoner kronor (inom en ram om maximalt 500 miljoner kronor) med avtalat förfallodatum den 7 juni 2021 (”Obligationerna”). 

SHH kommer idag att meddela obligationsinnehavarna att samtliga Obligationer kommer att lösas in i förtid den 18 september 2020 (”Återlösendagen”) med den 11 september 2020 som avstämningsdag. Enligt villkoren för Obligationerna kommer det förtida inlösenbeloppet att uppgå till 101,95 procent av det nominella beloppet (samt upplupen och obetald ränta).SHH ersätter Obligationerna med en traditionell bankfinansiering om upp till 250 miljoner kronor med räntevillkor motsvarande de utestående Obligationerna, dvs STIBOR 3m plus 6,5 procent. 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 augusti 2020, kl. 14.30 CEST. 

Kort om SHH Bostad

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 600 prisvärda boenden över hela Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 20.08.10

SHH har byggstartat 36 slutsålda bostadsrätter i Hagalund, Borlänge

SHH har i augusti byggstartat Brf Läroverksvallen i Borlänge med planerad inflyttning under slutet av augusti 2021. 

Läroverksvallen är belägen i centrala Borlänge, inom det populära villaområdet Hagalund. Försäljningen av projektet har varit framgångsrik och samtliga 36 bostäder är sålda med bindande förhandsavtal. Totalt bygger SHH åtta stycken parhus med lägenheter på två, tre respektive fyra rum och kök. 

- Brf Läroverksvallen är ett bra exempel på styrkan i SHH:s affärsmodell, där vi tillgodoser de behov som finns i alla led. I linje med kommunens önskemål har vi skapat en möjlighet att förtäta centrala Borlänge, samtidigt som vi bygger ett hållbart boende som passar väl in i omgivningen. Genom SHH:s egenutvecklade hus kan vi erbjuda ett attraktivt och långsiktigt boende till en förmånlig kostnad. Det är med glädje vi har byggstartat här i Borlänge, så vi kan välkomna våra nya kunder till inflyttning nästa höst, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad.
För mer information

Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad, e-post: alg@shhbostad.se, telefon 076-894 23 00 eller Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, e-post: mm@shhbostad.se, telefon: 070-372 12 14

Kort om SHH Bostad

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 600 prisvärda boenden över hela Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 20.06.29

SHH erhåller en markanvisning i Borstahusen, Landskrona

SHH har tecknat avtal med Landskrona stad om markanvisning avseende byggrätter för 53 radhus  som ska byggas i området Borstahusen i Landskrona.

Detaljplanen för delområdet Landsbyn vann lagakraft i januari 2019 och SHH:s del omfattar totalt cirka 7 200 kvadratmeter BTA.

Radhusen om 114 och 142 kvadratmeter kommer att upplåtas med bostadsrätt. Säljstart är planeradatt ske under hösten 2020 för byggstart under våren 2021.


För mer information
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), e-post: mm@shhbostad.se, telefon: 070-372 12 14 

Kort om SHH Bostad
SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 600 prisvärda boenden över hela Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer
Pressmeddelande 20.05.29

Styrelseledamoten i SHH Bostad AB (publ) Marcus Hansson har begärts häktad misstänkt för grovt insiderbrott

SHH Bostad AB (publ) har informerats om att styrelseledamoten Marcus Hansson har begärts häktad misstänkt för grovt insiderbrott. SHH vet ej mer än vad som går att läsa i media.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070-544 00 00, je@shhbostad.se eller Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 maj 2020, kl. 07.30 CEST.

Läs mer
Pressmeddelande 20.05.26

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 26 maj 2020 i bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

 • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 9 581 740 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 10 juni 2020, 10 september 2020, 10 december 2020 och 10 mars 2021.

Beslutet innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning till ägare av preferensaktier och ingen utdelning lämnas till ägare av stamaktier av serie A och B.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 

Beslut om arvode, styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om följande:

 • Styrelsearvode ska utgå̊ med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och 100 000 (100 000) kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Till bolagets revisor ska arvode utgå̊ enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus samt nyval av Stina Lindh Hök som styrelseledamot. Vidare valdes Johan Ericsson till styrelsen ordförande.
 • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070-544 00 00, je@shhbostad.se eller Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.
 

Kort om SHH Bostad

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 500 prisvärda boenden över hela Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 20.05.26

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – mars 2020

Utvecklingen under årets första kvartal var stabil med ett positivt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt en utökad projektportfölj.

Perioden januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 45,4 (110,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (0,6) mkr med en rörelsemarginal om 7,0 (0,6) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,2 (-3,9) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,82 (-1,55) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under perioden uppgick till 0 (77)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 0 (36)
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 56 (17) varav sålda i produktion 16 (14)

 

Balansposter per den 31 mars 2020

 • Likvida medel uppgick till 155,1 (173,6) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 840,5 (828,8) mkr
 • Eget kapital uppgick till 411,1 (404,8) mkr
 • Soliditeten uppgick till 49 (49) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,3)
 • Antalet boenden i produktion uppgick till 822 (463), varav 297 (0) i egen regi
 • Antalet sålda boenden i produktion uppgick till 587 (303), varav 293 (0) i egen regi
 • Försäljningsgraden boende i produktion uppgick till 71 (65) %, varav 99 (-) % i egen regi

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Februari

 • SHH Samhällsfastigheter förvärvade en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform. Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.

 

Mars

 • SHH Samhällsfastigheter tecknade avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för utbyggnad av 2 000 nya bostäder. Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.
 • Med anledning av effekterna av spridningen av Covid-19 har SHH gjort analyser och genomgångar utifrån olika riskscenarion. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala affärsverksamheten. Sedan en tid arbetar SHH systematiskt med att förbereda sig för att hantera påverkan på den löpande verksamheten, till exempel genom hemarbete för att minska risken för smittspridning både internt och mot omvärlden. Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH bemanningsmässiga risker i entreprenad- och underleverantörskedjan, vi har dock inte har blivit utsatta för väsentliga störningar hittills. Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar vi en minskning i efterfrågan av bostadsrätter samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna om fortsatt god likviditet och produktionskapacitet till dess att marknadssituationen har förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

April

 • Aktieägarna i SHH kallades till årsstämma den 26 maj 2020 för att bland annat besluta om föreslagen utdelning om 20 kr per preferensaktie samt omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Styrelseledamoten Ulrika Hallengren har avböjt omval. Nyval föreslås av Stina Lindh Hök som styrelseledamot. Stina Lindh Hök är född år 1973 och är för närvarande operativ chef på Nyfosa AB och har tidigare varit transaktionschef på Hemfosa Fasigheter AB, projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB och Leimdörfer Fastighetsmarknad samt fastighetschef på Fabege AB. Stina Lindh Hök är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stina Lindh Hök är oberoende i förhållande till Bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.
 • SHH publicerade Års- och Hållbarhetsredovisning för 2019 med tillgänglighet på bolagets webbplats www.shhbostad.se.
 • SHH förvärvade obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett nominellt belopp om 43 mkr. Förvärvspriset för obligationerna motsvarade 91,3 procent av obligationernas utestående nominella belopp, dvs. ca 39,3 mkr. Efter förvärvet uppgick SHH koncernens innehav av egna obligationer till ett nominellt belopp om 53 mkr.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 maj 2020, kl. 07.30 CEST.

 

Kort om SHH Bostad

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 500 prisvärda boenden över hela Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 20.04.27

SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvar obligationer i SHH Bostad AB (publ)

SHH Bostad AB:s (SHH) dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB har förvärvat obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett kvarvarande nominellt belopp om 43 mkr. Förvärvspriset för obligationerna motsvarar 91,3 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca 39,3 mkr.

Förvärvet gäller SHH:s säkerställda obligationer med ett kvarvarande utestående nominellt belopp om 230 mkr inklusive SHH koncernens förvärvade volymer. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,5 procent och förfaller i juni 2021 (ISIN: SE0009984172).

Syftet med förvärvet av obligationerna är att förbättra räntenettot för SHH koncernen. Återköpet har möjliggjorts av SHH koncernens starka kassaposition. Efter förvärvet uppgår SHH koncernens innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om 53 mkr.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 april 2020, kl. 07.30 CEST.Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har vi färdigställt cirka 1 500 prisvärda bostäder över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 boenden varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 20.04.21

SHH Bostad AB (publ) publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2019

SHH Bostads Årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf.

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 april 2020, kl. 07.30 CEST.

 

Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har vi färdigställt cirka 1 500 prisvärda bostäder över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 boenden varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer
Pressmeddelande 20.04.21

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan 7, 4 tr, Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 19 maj 2020, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 19 maj 2020 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till SHH Bostad AB, attention: Martina Claesson, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till mc@shhbostad.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast onsdagen den 19 maj 2020. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till SHH Bostad AB, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

 

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 4 519 525 aktier, varav 3 808 088 stamaktier av serie A, 232 350 stamaktier av serie B och 479 087 preferensaktier, motsvarande sammanlagt 38 792 117 röster, varav 38 080 880 röster hänför sig till stamaktier av serie A, 232 350 röster hänför sig till stamaktier av serie B och 478 887 röster hänför sig till preferensaktier.

 

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Godkännande av dagordning
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 6. Beslut om:
 1. Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 1. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 2. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 1. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Utseende av revisor
 3. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
 4. Stämmans avslutande
   

Beslutsförslag

Punkt 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Johan Ericsson.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juni 2020, den 10 september 2020, den 10 december 2020 och den 10 mars 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske den 15 juni 2020.

Ovanstående förslag innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Punkt 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att arvoden skall utgå med oförändrade 200 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrade 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Styrelseledamoten Ulrika Hallengren har avböjt omval. Nyval föreslås av Stina Lindh Hök som styrelseledamot.

Stina Lindh Hök är född år 1973 och är för närvarande operativ chef på Nyfosa AB och har tidigare varit transaktionschef på Hemfosa Fasigheter AB, projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB och Leimdörfer Fastighetsmarknad samt fastighetschef på Fabege AB. Stina Lindh Hök är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stina Lindh Hök är oberoende i förhållande till Bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.

Punkt 10 Utseende av revisor

PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor föreslås för omval.

Punkt 11 Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats www.shhbostad.se och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

 

 

Stockholm i april 2020

SHH Bostad AB (publ)

Styrelsen

 

Läs mer
Pressmeddelande 20.03.13

SHH Samhällsfastigheter förvärvar kontor i Huddinge för utveckling till skola

SHH Samhällsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för utbyggnad av 2 000 nya bostäder.

Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal.
- Vi har sedan tidigare två skolor i kommunen och ser en stor efterfrågan på fler skolplatser hos oss. Det känns särskilt bra att få utöka verksamheten i ett expansivt bostadsområde säger Jörgen Stenquist, vice VD Internationella Engelska Skolan.

 
SHH förvärvar fastigheten av Spendrups Bryggeri som idag har sitt huvudkontor på platsen. Förvärvet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.
- I och med försäljningen säkerställs att den nya stadsdelen får en bra grundskola med såväl en långsiktig ägare som hyresgäst säger Fredrik Spendrup, VD Spendrups Bryggeri.

Investeringen uppgår till ca 200 mkr för SHH Samhällsfastigheter. Förvärvet innebär att SHH deltar i planarbetet för att möjliggöra utvecklingen till skola. Den befintliga kontorsbyggnaden ska byggas om såväl avseende planlösning som installationer för att anpassas till en modern grundskola.
- Det känns roligt att få bidra till en hållbar stadsutveckling ur många perspektiv i och med denna investering. Vi anpassar och återanvänder en befintlig byggnad samt erbjuder kostnadseffektiva lokaler till en hyresgäst som säkerställer att många barn och ungdomar får en bra skola i det nya området säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.

SHH avser äga skolan långsiktigt efter färdigställande.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se eller Moa Chley Tegnelund, Transaktionsansvarig SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 070-370 30 34, mct@shhsamhallsfastigheter.se

 

Kort om SHH Bostad och SHH Samhällsfastigheter

SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 500 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 bostäder varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 20.02.27

SHH Samhällsfastigheter utvecklar äldreboende och trygghetsbostäder i Staffanstorp

SHH Samhällsfastigheter AB har förvärvat en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform.

 

 Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund.

SHH Bostad har sedan tidigare en markanvisning på grannfastigheten i Hjärup för utveckling av 55 lägenheter i bostadsrättsform. Projektering pågår och säljstart är planerad till våren 2020. För SHH är det viktigt att kunna erbjuda en blandning av upplåtelseformer och boendeformer för alla skeden i livet. Detta främjar även social hållbarhet och möten mellan människor. I Hjärup skapas nu ett attraktivt bostadsområde genom utveckling av såväl bostadsrätter och trygghetsbostäder som särskilt boende för äldre. Trygghetsboendet kommer bestå av lägenheter om två- och tre rum och kök samt gemensamma sällskapsytor och en värdinneservice.

Vi ser ett stort behov av nya bostäder anpassade för äldre. Staffanstorps kommun har infört LOV (lagen om valfrihet) för särskilt boende för äldre vilket innebär fri konkurrens på äldreboendemarknaden. I expansiva Hjärup finns idag endast ett mindre befintligt äldreboende. Detta projekt erbjuder moderna och välutvecklade bostäder för äldre. Kombinationen tillfredsställer den breda målgruppens behov av både äldreboende och framförallt trygghetsbostäder. 

- ”SHH Samhällsfastigheters ambition, att bygga en plattform för långsiktigt ägande och förvaltning av egenutvecklade samhällsfastigheter, går nu in i en ny fas. Projektet i Hjärup kommer efter färdigställande att långsiktigt ägas och förvaltas av SHH”, säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se eller Moa Chley Tegnelund, Transaktionsansvarig SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 070-370 30 34, mct@shhsamhallsfastigheter.se

 

Kort om SHH Bostad och SHH Samhällsfastigheter

SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 500 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 bostäder varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se

 

Läs mer
Pressmeddelande 20.02.25

SHH Bostad AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2019

Starkt kvartal med många produktionsstarter och hög försäljning avslutade året med 822 boenden i produktion, varav 381 som produktionsstartades och 402 som såldes under fjärde kvartalet 2019. Därutöver färdigställdes 152 bostäder under fjärde kvartalet 2019.

Kvartalet oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 254,7 (29,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,3 (-9,3) mkr med en rörelsemarginal om 11,1 (-31,7) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23,9 (-13,1) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (15,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 5,37 (-3,83) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under kvartalet uppgick till 381 (165)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 152 (105)
 • Antalet sålda boenden under kvartalet uppgick till 429 (155) varav sålda i produktion 402 (149)

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 407,4 (606,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,1 (12,5) mkr med en rörelsemarginal om 7,2 (2,1) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-5,0) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt om 1,1 (16,0) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,79 (-3,51) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under perioden uppgick till 588 (234)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 188 (367)
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 472 (225) varav sålda i produktion 434 (208)

Balansposter per den 31 december 2019

 • Eget kapital uppgick till 412,3 (408,7) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 862,0 (951,5) mkr
 • Soliditeten uppgick till 48 (43) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4)
 • Projektportföljen uppgick till 3 175 (3 185) varav boenden i produktion uppgick till 822 (422)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om utdelning till preferensaktieägare med 20 (20) kr per aktie att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle
 • Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas till stamaktieägare vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan

Väsentliga händelser under kvartalet

Oktober

 • Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q2 2021.

November

 • I början av november byggstartade SHH 117 hyresrätter i Norrköping efter att ha erhållit lagakraftvunnet bygglov. Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med entreprenören Moelven Byggsystem AB. SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror.
 • Stort intresse för SHH:s bostadsrätter i projekt Brf Läroverksvallen, Hagalund Borlänge. SHH vann tidigare en markanvisningstävling för området och försäljningen av de 36 bostadsrätterna startade i oktober och i november hade 65 % av bostäderna sålts med bindande förhandsavtal. Projektet som är egenutvecklat av SHH består av parhus uppdelade på lägenheter med 2, 3 och 4 rum och kök på 54 till 82 kvadratmetrar.

December

 • SHH har tidigare av Sundsvalls kommun erhållit en direktanvisning av mark i stadsdelen Haga i Sundsvall och drivit en detaljplan i samarbete med kommunen. Lagakraftvunnet bygglov har beviljats för ett hyresprojekt om 124 lägenheter och i med bygglovet tillträdde SHH marken och produktionsstartade projektet. NCC har upphandlats för mark- och grundarbetena och Derome för husbyggnationen som omfattar två huskroppar i fyra våningar. Projektet kommer även att miljöcertifieras.
 • SHH avyttrade hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall om totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika delar av AP3 och Balder. Transaktionerna, som är ovillkorade, har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats på underliggande fastighetsvärde om totalt ca 400 miljoner kronor, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag att uppföra bostäderna på de aktuella fastigheterna. Försäljningen gav en positiv initial resultatpåverkan om cirka 25 mkr i det fjärde kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 mkr första kvartalet 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
SHH har inte rapporterat några väsentliga händelser efter periodens utgång.
 

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.
 

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 februari 2020, kl. 07.30 CEST.
 

Kort om SHH Bostad
SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har vi färdigställt cirka 1 500 prisvärda bostäder över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 boenden varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

 

Läs mer

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.