Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 18.11.27

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – september 2018

”Med fokus på prisvärda bostäder är SHH helt rätt positionerat när marknaden normaliseras”

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 334,4 (387,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (15,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (4,0) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1,6 (9,9) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,17 (1,20) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 26 (45) varav sålda i produktion 11 (23)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 69 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 99 (30) 

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 577,0 (681,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,8 (39,5) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 (5,8) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,0 (27,2) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,36 (5,21) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 138 (370) varav sålda i produktion 59 (325)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 69 (285)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 262 (314) 

BALANSPOSTER PER DEN 30 SEPTEMBER 2018 

 • Eget kapital uppgick till 421,8 (425,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 41 (38) %
 • Likvida medel uppgick till 259,6 (192,7) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,7)
 • Projektportföljen uppgick till 3 492 (3 657) varav bostäder i produktion uppgick till 362 (549)
 • Försäljningsgrad för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 78 (84) %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2018 

 • Augusti - SHH fullföljer via intressebolaget (50%) SHH Landbolaget AB förvärvet av byggrätter för ca 160 bostäder från Peab i Rikstens friluftstad, Tullinge. Bostadsbyggrätterna är belägna i s.k. etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad. Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år.
 • Augusti - SHH vann en markanvisning i Borlänge där SHH kommer att utveckla ca 30 bostäder. Exploateringsområdet är beläget på Läroverksvallen i stadsdelen Hagalund, ca 1 km nordväst om Borlänge centrum nära Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna. Detaljplanen är beräknad att antas kring årsskiftet 2018/2019.
 • Augusti - Den 23 augusti fattades beslut om byggstart av första etappen i Kvarteret Selfoss i Kista som omfattar 69 bostadsrätter.
 • Augusti - SHH tilldelades en markanvisning om ca 100 hyresrätter i stadsdelen Berga i södra Linköping. En detaljplan tas fram i samråd med kommunen och andra byggherrar i området syftande till att skapa en ny stadsdel innehållande ca 500 bostäder i flerfamiljshus och småhus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Oktober - Balder förvärvar NCC:s 50-procentiga ägarandel i ett bostadsprojekt i Masmo Huddinge, innebärande att SHH och Balder blir delägare i projektet. Samtidigt byggstartas den första etappen omfattande 86 bostadsrätter. Projektering för en andra etapp pågår för ett äldreboende om 79 lägenheter samt ytterligare ca 24 bostadsrätter i en separat tredimensionell fastighet. Även ett friliggande parkeringshus med ca 50 platser kommer att uppföras.
 • Oktober - SHH, Balder och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende med 79 lägenheter i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och ett aktieöverlåtelseavtal har tecknats innebärande att fastigheten långsiktigt kommer att ägas och förvaltas av Altura, NREPs koncept för samhällsfastigheter.

FÖR MER INFORMATION 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

OFFENTLIGGÖRANDE

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 november 2018, kl. 07.30 CET.

KORT OM SHH BOSTAD AB

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 200 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 30 september 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 492 bostäder varav 362 under produktion och 3 130 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 18.10.15

SHH, Balder och NREP utvecklar äldreboende med 79 lägenheter i Huddinge

SHH Bostad, Balder Storstad och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och omfattar totalt 79 lägenheter om ca 6 000 kvm BTA. Arkitekturen och designen fokuserar på att skapa en hemlik miljö med en framtidssäkrad effektiv planlösning samt attraktiv utemiljö och inomhusträdgård.

Äldreboendet är beläget i Masmo i närheten av grönområden, Mälaren och närservice med direkt närhet till Masmo tunnelbana.

Samarbetet mellan SHH och NREP är ett steg i ledet att utveckla nästa generations äldreboende och fastigheten kommer långsiktigt att ägas och förvaltas av Altura, NREPs koncept för samhällsfastigheter.

Ett samverkansavtal har tecknats med NCC Sverige AB för produktionen där Balder och SHH utöver äldreboendet även utvecklar ca 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus om ca 60 parkeringsplatser. Byggstart för hela projektet sker etappvis under våren 2019.

- SHH har ett gott samarbete med NREP sedan 2015 med snart nästan 300 färdigställda bostäder i gemensamma utvecklingsprojekt i Huddinge och Tumba. Det råder stor brist på äldreboenden i landet och vi har nu gemensamt definierat vårt första äldreboendeprojekt. Vi och Huddinge kommun ser fram emot byggstart av dessa efterfrågade bostäder, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad.

- Vi ser fram emot att utveckla ännu ett högkvalitativt äldreboende där vi satsar på en djup kundfokus inom Alturas äldreboendekoncept. Vi är framförallt väldigt glada att ytterligare stärka och forsätta vårt sedan tidigare framgångsrika samarbete med SHH, kommenterar Hampus Brodin, Investment Manager, NREP.

- Vi är oerhört glada att vi snart sätter spaden i marken för ett nytt äldreboende i Huddinge. Tillsammans med våra samarbetspartners kommer Attendo påbörja arbetet med att utveckla och modernisera äldreomsorgen i kommunen, säger Urban Thorén, affärsutvecklingschef Attendo.

Advokatfirman Lindahl har biträtt SHH/Balder, och Real Advokatbyrå har tillsammans med AG Advokat biträtt NREP, i samband med affären.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Rickard S. Dahlberg, Partner och grundare NREP, tel. 070 952 02 03, rida@nrep.com

 

Läs mer
Pressmeddelande 18.10.01

SHH och Balder i nytt samarbete i Masmo, Huddinge

Balder Storstad förvärvar andel i bostadsprojekt från NCC Building

Fastighets AB Balder har via dotterbolaget Balder Storstad AB förvärvat NCC:s 50-procentiga ägarandel i ett bostadsprojekt i Masmo Huddinge, innebärande att SHH Bostad och Balder blir ägare i projektet. Byggrätterna ligger attraktivt belägna i Solhagaparken intill Masmos tunnelbanestation i Huddinge.

SHH, som ansvarar för projektutveckling, projektledning och kommersialisering, byggstartar nu den första etappen omfattande 86 bostadsrätter då över 60 % av bostadsrätterna är sålda. Projektering för en andra etapp pågår för ett äldreboende om ca 80 lägenheter samt ytterligare ca 24 bostadsrätter i en separat tredimensionell fastighet. Även ett friliggande parkeringshus med ca 50 platser kommer att uppföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 18.08.29

SHH Bostad vinner en markanvisning för hyresrätter i Berga, Linköping

Tidigare i år vann SHH Bostad en markanvisning i stadsdelen Vikingstad, Linköping, för ca 50 bostäder och nu har SHH fått ytterligare en markanvisning i Linköping om ca 100 hyresrätter, denna gång i stadsdelen Berga i södra Linköping. En detaljplan tas nu fram i samråd med kommunen och andra byggherrar i området syftande till att skapa en ny stadsdel innehållande ca 500 bostäder i flerfamiljshus och småhus.

- Vi är glada att ha fått denna möjlighet att tillsammans med kommunen och andra byggherrar ta fram ett stadsbyggnadskoncept för området och att utveckla ekonomiskt tillgängliga hyresbostäder i Berga, Linköping. Som ny regionansvarig känns det extra intressant och stimulerande att få förtroendet att genomföra detta projekt, säger Thomas Rehn, regionansvarig Mitt.

För mer information, vänligen kontakta:

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Thomas Rehn, Regionansvarig Mitt, telefon 0733-63 10 71, tr@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 18.08.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari - juni 2018

”Nyproduktionsbehovet av bostäder är större än någonsin och SHH:s fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin.”

Kvartalet april – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 126,8 (147,9) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (11,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (7,5) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 2,8 (7,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,16 (1,60) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 48 (204) varav sålda i produktion 2 (196)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 0 (285)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 127 (185)


Perioden januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 242,6 (293,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (23,8) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 (8,1) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,4 (17,3) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,19 (4,06) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 112 (310) varav sålda i produktion 7 (302)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 0 (285)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 163 (289)


Balansposter per den 30 juni 2018

 • Eget kapital uppgick till 423,6 (416,2) mkr
 • Soliditeten uppgick till 32 (34) %
 • Likvida medel uppgick till 242,3 (189,7) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 1,1 (1,1)
 • Projektportföljen uppgick till 3 633 (3 410) varav bostäder i produktion uppgick till 392 (574)
 • Försäljningsgrad för bostadsrätter i pågående produktion uppgick till 84 (80) %


Väsentliga händelser under perioden april – juni 2018
 

 • Årsstämman den 29 maj 2018 beslutade bland annat om utdelning om 20 kr per preferensaktie, fondemission av 40 403 preferensaktier och om ett emissionsbemyndigande för styrelsen. Vidare omvaldes tidigare styrelseledamöter och styrelsen utökades med Marcus Hansson som ny styrelseledamot.
 • I april 2018 antog Sundsvalls kommun detaljplanen för projektet Folkets Park om 174 bostäder, i maj 2018 vann detaljplanen lagakraft och i juni tillträdde SHH fastigheten.
 • SHH fullföljer via intressebolaget (50%) SHH Landbolaget AB förvärvet av byggrätter för ca 160 bostäder från Peab i Rikstens friluftstad, Tullinge. Bostadsbyggrätterna är belägna i s.k. etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad. Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SHH har vunnit en markanvisning i Borlänge där SHH kommer att utveckla ca 30 bostäder. Exploateringsområdet är beläget på Läroverksvallen i stadsdelen Hagalund, ca 1 km nordväst om Borlänge centrum nära Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna. Detaljplanen är beräknad att antas kring årsskiftet 2018/2019.
 • Den 23 augusti fattades beslut om byggstart av första etappen i Kvarteret Selfoss i Kista som omfattar 69 bostadsrätter. Per beslutsdatum hade försäljningsgraden passerat 60 %. 


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2018, kl. 07.30 CET.

Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 100 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 30 juni 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 633 bostäder varav 392 under produktion och 3 241 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 18.08.24

SHH Bostad och Fabege byggstartar i Kista

Efter en framgångsrik försäljning har SHH och Fabege beslutat att byggstarta den första etappen i kvarteret Selfoss i centrala Kista om 69 bostäder med inflyttning under våren 2020. Över 60 % av bostadsrätterna har sålts med bindande förhandsavtal. Avtal har tecknats med byggföretaget Cobab för entreprenaden.

Den första etappen Brf Reykjavik i kvarteret Selfoss kommer i huvudsak att bestå av välplanerade och ljusa ettor och tvåor i storlekar på mellan 26 - 50 kvm, för att möta det stora behovet av mindre och prisvärda lägenheter i Kista. Projektet är välbeläget på Kista Gårdsväg ungefär 500 meter från Kista Galleria och tunnelbana.

Hela projektet innefattar tre etapper om totalt 276 prisvänliga lägenheter och ett underliggande garage, och SHH:s vision för området är att skapa ett delvis öppet kvarter om 3-8 våningar med uppbrutna fasader i huvudsak utförda som putsade med omväxlande mörkgröna, ljusgrå och gråvita kulörer. För att ge tydligare tyngd och materialkaraktär åt byggnaden utförs basen av tegel med fint bearbetade detaljer runt entréer och öppningar. Gården utgörs av en öppen delvis grön, delvis hårdgjord yta och innehåller såväl privata som gemensamma uteplatser, samt lekplatser och cykelparkering.

-  Den snabba försäljningen visar att våra bostäder är attraktiva och att vi träffat rätt vad gäller prisbild, behov och efterfrågan i området, säger Fredrik Johansson, Projektutvecklingschef, SHH.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Fredrik Johansson, projektutvecklingschef SHH Bostad AB, tel. 076-897 67 56, fj@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 18.08.13

SHH Bostad fullföljer förvärv av bostadsbyggrätter i Rikstens friluftstad, Tullinge från Peab Bostad

SHH Bostad AB fullföljer via intressebolaget (50%) SHH Landbolaget AB (Landbolaget) förvärvet av byggrätter för ca 160 bostäder från Peab Bostad AB (Peab) i Rikstens friluftstad, Tullinge. Bostadsbyggrätterna är belägna i s.k. etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad.

Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år. Planområdet omfattar totalt cirka 350 bostäder samt en förskola. Landbolaget förvärvar drygt hälften av bostadsbyggrätterna.

-  Vi har tidigare i gott samarbete med Peab utvecklat bostäder i Rikstens friluftstad och har sett fram emot att förvärva mer bostadsbyggrätter här. Nu är äntligen detaljplanen lagakraftvunnen och vi kan gå vidare med detaljprojekteringen. Vi planerar att utveckla framförallt tvåvånings flerbostadshus och radhus för försäljning och produktion under 2019, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

-  Rikstens friluftstad är ett strategiskt viktigt område för oss i Peab att fortsätta utveckla. Tidigare flygfältet omvandlas successivt till en levande och hållbar stadsdel för över 12 000 boende och ca 1 000 arbetsplatser med tillhörande skolor, service och mycket mer. Genom samarbetet med SHH och andra parter får vi en bra kombination av bebyggelse och boendemiljö, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Peter Svensson, vd Peab Bostad AB, tel. 0703-38 21 00, peter.h.svensson@peab.se

Läs mer
Pressmeddelande 18.06.14

SHH Bostad tillträder fastighet i Folkets Park, Sundsvall

Fastigheten Norrmalm 2:1 belägen i Folkets Park i Sundsvall förvärvades av Norrlandspojkarna Utveckling AB under 2016 och sedan dess har ett omfattande planarbete genomförts. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och SHH har tillträtt fastigheten.

Detaljplanen tillåter ca 17 000 kvm BTA fördelat på ca 180 bostäder.

Den första etappen utgörs av tre flerbostadshus i fyra våningar och den andra etappen består av tre högre punkthus i 8-14 våningar med magnifik utsikt över Sundsvall. Husen vänder sig mot söder och tar tillvara på det gynnsamma läget med utsikt över den centrala delarna av Sundsvall. Ett parkeringsgarage i två våningar kommer också att byggas.

- Vi ser fram emot att säljstarta bostäder i ett av Sundsvalls mest attraktiva lägen där både naturen, centrum samt skolor och universitet finns runt hörnet. Projekteringen är i sitt slutskede och målsättningen är att säljstart av den första etappen ska ske under hösten 2018, säger VD och koncernchef Misha Moeremans d’Emaus.

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se  

Läs mer
Pressmeddelande 18.05.29

Beslut vid årsstämman i SHH Bostads AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 29 maj 2018 i bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

 • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 8 773 680 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 8 juni 2018, 7 september 2018, 7 december 2018 och 8 mars 2019.
 • Utdelning om 15 kronor till de preferensaktier som kommer att emitteras med stöd av årsstämmans beslutade fondemission, motsvarande 606 045 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 7 september 2018, 7 december 2018 och 8 mars 2019.

Beslutet innebär att högst 9 379 725 kronor av de 244 099 622 kronor som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående 234 719 897 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om arvode, styrelse och revisor Årsstämman beslutade även om följande:

 • Styrelsearvode ska utgå̊ med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och 100 000 (100 000) kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Till bolagets revisor ska arvode utgå̊ enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus samt nyval av Marcus Hansson som styrelseledamot. Vidare valdes Johan Ericsson till styrelsen ordförande.
 • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tjugofem (25) procent. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt. 

Fondemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital skall ökas med 101 007,5 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

 • Bolagets aktiekapital ökas med 101 007,5 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 40 403 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av hundra (100) stamaktier av serie A på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie, och innehav av hundra (100) stamaktier av serie B på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna skall omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.
 • Avstämningsdag ska vara tio (10) bankdagar efter det att bolagets beslut om fondemission registrerats hos Bolagsverket. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 7 september 2018.

Kompletta förslag
De kompletta förslagen finns tillgängliga på SHH Bostads hemsida www.shhbostad.se.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 maj 2018, kl. 17.30 CET.

Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att både bo bra och leva väl. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 31 mars 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 740 bostäder varav 519 under produktion och 3 221 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se. 

Läs mer
Pressmeddelande 18.05.29

SHH Bostads delårsrapport januari - mars 2018

”SHH:s fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin. Det behövs fler bostäder i olika storlekar och för olika livssituationer till rimliga priser.” 

Januari – mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 115,8 (145,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (12,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (8,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (9,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,37 (2,35) kr
 • Totalt antal sålda bostäder uppgick till 64 (106) varav sålda i produktion 5 (106)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder uppgick till 36 (104)


Balansposter per den 31 mars 2018

 • Eget kapital uppgick till 430,2 (316,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 34 (30) %
 • Likvida medel uppgick till 227,1 (35,3) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 1,0 (1,7)
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 519 (474)
 • Försäljningsgrad i pågående produktion 83 (100) %
 • Antalet byggrätter uppgick till 3 221 (2 557)


Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2018

 • SHH har av Helsingborgs kommun tilldelats en markanvisning i Pålsjö Helsingborg om ca 65 bostäder med inflyttning 2020. Detaljplanen är lagakraftvunnen och säljstart beräknas ske under 2018 med byggstart 2019.
 • SHH har tilldelats en markanvisning om 52 bostäder i Vikingstad, Linköpings kommun. Detaljplanen har vunnit lagakraft och säljstart beräknas ske under 2019 efter genomförda infrastrukturarbeten.
 • Botkyrka kommun antog den 22 februari 2018 detaljplanen för SHH:s bostadsprojekt Tumba Skog, strax väster om Tumba Centrum i Botkyrka. Projektet omfattar ca 700 bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Projektet är för närvarande föremål för ett förväntat överklagande av kommunens detaljplan, men förhoppningen är att detaljplanen vinner lagakraft under året.
 • Under perioden har SHH säljstartat tre projekt belägna i Kista, Huddinge och Ystad om totalt 177 bostäder. 


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har ytterligare ett projekt säljstartats i Luleå om 57 bostäder.


För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 maj 2018, kl. 07.30 CET.


Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 31 mars 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 740 bostäder varav 519 under produktion och 3 221 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se. 

Läs mer
Pressmeddelande 18.05.11

SHH Bostad publicerar årsredovisning för 2017

SHH Bostads Årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf.

För mer information, vänligen kontakta:

Ando Wikström, ekonomi- och finanschef, telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 maj 2018, kl. 07.30 CET.


Kort om SHH Bostad AB

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att både bo och leva. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har närmare 1 000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 31 december 2017 uppgick den totala projektportföljen till 3 666 bostäder varav 555 under produktion och 3 111 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se. 

Läs mer
Pressmeddelande 18.04.26

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan 7, 4 tr, Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2018,
 • Dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: SHH Bostad AB, attention: Martina Claesson, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@shhbostad.se senast onsdagen den 23 maj 2018 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till SHH Bostad AB, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) onsdagen den 23 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:

                 a)  Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

                   b)  Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
 8.                c)  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Utseende av revisor
 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 13. Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier
 14. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
 15. Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Punkt 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Johan Ericsson.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen för bolaget har föreslagit att emittera ytterligare preferensaktier via en fondemission (punkten 12 i dagordningen). Styrelsen föreslår med anledning härav att årsstämman beslutar om vinstutdelning enligt följande:

 1. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen fredagen den 8 juni 2018, fredagen den 7 september 2018, fredagen den 7 december 2018 och fredagen den 8 mars 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske onsdagen den 13 juni 2018.
 2. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier enligt den föreslagna fondemissionen (punkten 12 i dagordningen). Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara fredagen den 7 september 2018, fredagen den 7 december 2018 och fredagen den 8 mars 2019, med 15 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie. Baserat på att fondemissionen genomförs kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till totalt 606 045 kronor för de nyemitterade aktierna. Utdelning ska utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet, dvs. tidigast den 7 september 2018.

Ovanstående förslag innebär att högst 9 379 725 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Punkt 8

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att arvoden skall utgå med oförändrade 200 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrade 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus samt nyval av Marcus Hansson som styrelseledamot. Vidare föreslås att Johan Ericsson väljs till styrelsen ordförande.

Punkt 10

PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor föreslås för omval.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tjugofem (25) procent.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkt 11 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 101 007,5 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

Bolagets aktiekapital ökas med 101 007,5 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 40 403 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av hundra (100) stamaktier av serie A på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie, och innehav av hundra (100) stamaktier av serie B på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna skall omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag ska vara tio (10) bankdagar efter det att bolagets beslut om fondemission registrerats hos Bolagsverket. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 7 september 2018.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav i serie A respektive serie B inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, skall äga rätt att vidta de justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 13

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats www.shhbostad.se senast från och med tisdagen den 15 maj 2018 och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen senast tisdagen den 15 maj 2018. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Offentliggörande

 • Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 07.30 CET. 
Läs mer
Pressmeddelande 18.02.27

SHH Bostads bokslutskommuniké januari - december 2017

”Vårt fokus på att utveckla prisvärda bostäder med målet att fler ska ha råd att både bo och leva har inte förändrats, utan har snarare stärkts givet rådande marknadsläge.”  - Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef


Kvartalet oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 154,8 (317,4*) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 (184,5*) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (58,1) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 4,5 (179,3*) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,23 (53,80) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 158 (83)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 36 (244)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 30 (147)

Perioden januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 835,8 (684,1*) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 48,4 (200,0*) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (29,2) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,7 (189,8*) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 6,27 (55,14) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 483 (297)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 321 (458)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 344 (182)

*) Inkluderar försäljningen av byggrätter till SHH Landbolaget AB under kvartal 4 2016, vilket genererade intäkter och försäljningsresultat om 159,7 mkr. Under nyckeltalen i bokslutskommunikén redovisas utfallet 2016 proforma exklusive försäljningen.

 
Balansposter per den 31 december 2017

 • Eget kapital uppgick till 426,5 (307,1) mkr
 • Soliditeten uppgick till 38,7 (26,9) %
 • Likvida medel uppgick till 211,5 (60,2) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (1,6)
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 555 (578)
 • Antalet byggrätter uppgick till 3 111 (2 054)

Styrelsens förslag till vinstdisposition

 • Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:
  o Stamaktien: 0,0 (0,0) kr per aktie.
  o Preferensaktien: 20 (20) kr per aktie, att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle.
 • Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om fondemission riktad till stamaktieägare med utgivande av preferensaktier, varvid 100 stamaktier på avstämningsdagen berättigar till 1 ny preferensaktie.


Väsentliga händelser under kvartalet oktober – december 2017

 • SHH Bostad vann markanvisningstävling i Helsingborg. Detaljplanen för 65 bostäder är lagakraftvunnen och säljstart beräknas ske under 2018 med byggstart 2019 och inflyttning 2020.
 • SHH Bostad och NREP avyttrade hyresprojektet Bergfoten i Tumba till Trenum AB, ett fastighetsbolag till lika delar ägt av Balder och Tredje AP-Fonden. SHH:s ägarandel i projektet uppgår till 20 %. Tillträde sker i samband med färdigställandet i juli 2018.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Botkyrka kommun antog den 22 februari 2018 detaljplanen för SHH:s bostadsprojekt Tumba Skog, strax väster om Tumba Centrum i Botkyrka. Projektet omfattar ca 700 bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter.
 • SHH har tilldelats en markanvisning om 52 bostäder i Vikingstad, Linköpings kommun. Detaljplanen har vunnit lagakraft och säljstart beräknas ske under 2019 efter genomförda infrastrukturarbeten


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2018, kl. 07.30. 

Läs mer
Pressmeddelande 18.02.23

Antagen detaljplan för Tumba Skog, Botkyrka

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka har nu antagits av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. Totalt omfattar det nya bostadsområdet ca 500-700 nya bostäder i olika upplåtelseformer. SHH äger markområdet på ca 14 hektar tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal.

-       Det känns mycket bra att detaljplanen äntligen har antagits och vi förutsätter att den fortsatta processen löper på smidigt. SHH och kommunen har arbetat intensivt med detta sedan 2014 och vi vill påbörja byggnation så fort som möjligt. Detta tillskott är positivt för Botkyrkas fortsatta utveckling och efterfrågan på ekonomiskt tillgängliga hyresrätter och bostadsrätter är fortsatt stor i Botkyrka. Vi bevarar samtidigt stora delar av skogen och skapar en utomordentlig tillgänglighet till ett fint natur- och rekreationsområde, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB. 

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 18.02.19

SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Linköping

SHH Bostad har av Linköpings kommun tilldelats en markanvisning i Vikingstad, som är belägen cirka en mil utanför staden. Intresset var stort med drygt 20 inlämnade förslag där SHH var en av två byggherrar som erhöll marktilldelning. SHH:s förslag innefattar 52 prisvärda bostäder med inflyttning under 2020. Detaljplanen har vunnit lagakraft och säljstart beräknas ske under 2019 efter genomförda infrastrukturarbeten.

”Detta blir SHH:s första projekt i Linköping som är en av våra prioriterade orter. Markanvisningen stärker också vår målsättning att vara rikstäckande och fortsätta leverera våra prisvärda boenden till hela landet,”, säger Matias Lindberg, VD på SHH Bostadsutveckling AB.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 18.01.12

SHH Bostad anställer projektledare

SHH bostad har anställt Sofia Lilja som projektledare. Sofia är utbildad ekonom och har sedan 2007 jobbat i fastighetsbranschen. Sofia tillträdde sin tjänst 8 januari 2018.

- SHH fortsätter växa och projektportföljen innehåller nu över 3500 bostäder. Den ökade tillväxttakten gör att vi fortsätter rekrytera nya medarbetare, och det känns kul att vi lyckats rekrytera ytterligare en driven och energisk projektledare, säger Fredrik Johansson, chef för Projekt och Produktion SHH.

- SHH är ett företag som besitter gedigen erfarenhet och stor samlad kompetens. Extra intressant är att företaget befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Det är med nyfikenhet och inspiration som jag påbörjar min tjänst som projektledare på SHH, säger Sofia Lilja.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 18.01.10

SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Helsingborg

SHH Bostad har av Helsingborgs kommun tilldelats en markanvisning i Pålsjö. Här planerar SHH att utveckla ca 65 prisvärda bostäder med inflyttning 2020. Detaljplanen är lagakraftvunnen och säljstart beräknas ske under 2018 med byggstart 2019.

”Helsingborg är en av SHHs prioriterade orter och vi är glada och tacksamma över att få förtroendet från Helsingborgs kommun att fortsätta utveckla staden. Projektet är mycket välbeläget i Helsingborg, vilket också avspeglades i konkurrensen i tävlingen. Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder mycket boende för pengarna och ta ännu ett steg emot att bli Sveriges ledande bostadsutvecklare av prisvärda boenden", säger Martin Lindström, regionansvarig Syd på SHH Bostad. 

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Läs mer

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.