Pressmeddelande 18.05.29

SHH Bostads delårsrapport januari - mars 2018

”SHH:s fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin. Det behövs fler bostäder i olika storlekar och för olika livssituationer till rimliga priser.” 

Januari – mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 115,8 (145,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (12,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (8,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (9,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,37 (2,35) kr
 • Totalt antal sålda bostäder uppgick till 64 (106) varav sålda i produktion 5 (106)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder uppgick till 36 (104)


Balansposter per den 31 mars 2018

 • Eget kapital uppgick till 430,2 (316,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 34 (30) %
 • Likvida medel uppgick till 227,1 (35,3) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 1,0 (1,7)
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 519 (474)
 • Försäljningsgrad i pågående produktion 83 (100) %
 • Antalet byggrätter uppgick till 3 221 (2 557)


Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2018

 • SHH har av Helsingborgs kommun tilldelats en markanvisning i Pålsjö Helsingborg om ca 65 bostäder med inflyttning 2020. Detaljplanen är lagakraftvunnen och säljstart beräknas ske under 2018 med byggstart 2019.
 • SHH har tilldelats en markanvisning om 52 bostäder i Vikingstad, Linköpings kommun. Detaljplanen har vunnit lagakraft och säljstart beräknas ske under 2019 efter genomförda infrastrukturarbeten.
 • Botkyrka kommun antog den 22 februari 2018 detaljplanen för SHH:s bostadsprojekt Tumba Skog, strax väster om Tumba Centrum i Botkyrka. Projektet omfattar ca 700 bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Projektet är för närvarande föremål för ett förväntat överklagande av kommunens detaljplan, men förhoppningen är att detaljplanen vinner lagakraft under året.
 • Under perioden har SHH säljstartat tre projekt belägna i Kista, Huddinge och Ystad om totalt 177 bostäder. 


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har ytterligare ett projekt säljstartats i Luleå om 57 bostäder.


För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 maj 2018, kl. 07.30 CET.


Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 31 mars 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 740 bostäder varav 519 under produktion och 3 221 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.