Integritetspolicy

1. PERSONUPPGIFTSANSVAR
1.1. Birger Bostad AB (publ) (”Bolaget”), 559007-1824, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter avseende köpare eller potentiella köpare av bostadsrätter som producerats av Bolaget (de ”Registrerade”) på denna webbplats.

1.2. Bolagets behandling av personuppgifter följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”).

1.3. Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen. Behandling kan även ske för det fall behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den Registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den Registrerade innan ett sådant avtal ingås.

1.4. Tillhandahållandet av personuppgifter enligt denna policy är nödvändig förutsättning för att ingå avtal med Bolaget.

2. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
2.1. Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, telefonnummer, IP-nummer och i förekommande fall uppgifter om bankkontonummer från de Registrerade i samband med att de anmäler sitt intresse genom registrering på Bolagets hemsida.

2.2. Uppgifterna används av Bolaget för fakturering, information och leverans av produkter, marknadsföring samt underlag för statistik och produktutveckling.

2.3. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

2.4. Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

2.5. Personuppgifter kan lämnas ut till Bolaget samarbetspartners, exempelvis energibolag, mäklare, 3D-illustratörer och försäkringsbolag. Personuppgifter lämnas ut till myndighet när så krävs i enlighet med lag eller myndighetsbeslut.

2.6. Om Bolaget avser behandla personuppgifterna för andra ändamål än vad som anges i denna punkt 2 ska Bolaget innan behandling informera den Registrerade om detta.

3. LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
3.1 Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

3.2 Bolaget bevarar den Registrerades personuppgifter för bokföringsändamål i sju år i enlighet med bokföringslagen.

3.3 Personuppgifter gallras när uppgifterna inte längre lagras. Gallringen kan inte återkallas/återskapas.

4. IT-SÄKERHET
4.1 Bolaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med GDPR artikel 32.

4.2 Det innebär att Bolaget upprätthåller en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen, bland annat genom att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingsystemen.

4.3 Bolaget har upprättat en intern informationssäkerhetspolicy.

5. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
5.1 Den Registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den Registrerade eller att invända mot behandling.

5.2 Den Registrerade har vidare rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne i ett strukturerat format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Bolaget hindrar detta. Den registrerade har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt.

5.3 Den Registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.

5.4 Den Registrerade har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen om Bolaget inte vidtar åtgärder på den Registrerades begäran.

5.5 Vid begäran om tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling, vänligen kontakta info@birgerbostad.se.

6. COOKIES
6.1 Bolagets websida innehåller så kallade cookies.

6.2 Syftet med Bolagets användning av cookies är att se vilken besöksstatistik Bolaget har på dess websida.

6.3 Genom att göra inställningar i webbläsaren kan en besökare neka websidan att lämna en cookie. Det kan innebära att vissa tjänster på websidan inte fungerar.