Vårt hållbarhetsarbete

Att tänka hållbart är en självklarhet för oss på Birger Bostad. Vårt hållbarhetstänkande styr våra materialval och utformningen av våra välplanerade hem och gröna kvarter. Vi eftersträvar Svanenmärkning i alla våra bostäder och bygger utifrån ett hållbart livscykelperspektiv.

Vår ambition

Vi vill bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle och vi vill tillsammans med våra kunder och samarbetspartners göra det möjligt för människor att göra hållbara val. Våra ambitioner speglar omvärldens förväntningar och mål utifrån vår kärnverksamhet och roll som samhällstutvecklare. Vi utvecklar och förvaltar så att människor ska få förutsättningar att bo och leva. Vår ambition är att alltid säkra en så lång livslängd som möjligt på våra fastigheter genom en begränsad miljöpåverkan.

En hållbar bostads- och samhällsutveckling

Världens länder har genom godkännandet av FN:s globala mål enats kring en definition av hållbar utveckling, vilken gäller alla nationer, kommuner, privatpersoner och företag. Dessa mål är inte bara mål, utan de utgör även en plan för människan, planeten och vår gemensamma välfärd. På Birger Bostad har vi kopplat de globala målen till vår verksamhet utifrån såväl minskad negativ påverkan som ökad positiv inverkan. För oss handlar hållbarhet om miljömässigt, socialt, etiskt och ekonomiskt ansvarstagande gentemot våra medarbetare, kunder, ägare, intressenter och mot samhället i stort.

Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete genom ökad kunskap och nytänkande, såväl inom bolaget som tillsammans med samarbetspartners och andra aktörer.

Fyra fokusområden

Våra fyra fokusområden speglar vårt ansvar gentemot våra intressenter, men de är också områden där våra möjligheter att påverka är som störst och där många av bygg- och fastighetsbranschens stora utmaningar ligger.

Hållbar samhällsutveckling

Vision:
Ökad livskvalitet för de som bor och verkar i stadsdelen

Birger Bostad är viktig samhällsaktör som bidrar med att utveckla städer i en hållbar riktning. Genom att investera i hela samhällen och bidra till äldre­boenden, skolor och andra samhällsfastigheter likväl som till utveckling av nya bostäder ser Birger Bostad till helheten och till fastig­hetens roll i stadsdelen.

Hållbara byggnader

Vision:
Sunda och resurs­effektiva bostäder och lokaler

Birger Bostads miljöbelastning är till största delen kopplad till produktion av bostäder och samhällsfastigheter. Verksamheten ska hushålla med resurser och ställa krav på produkter och material. Material, avfallshantering och energi­användning i projekten står för en stor del av verksamhetens miljö­påverkan och är en prioriterad miljö­fråga i Birger Bostads verksamhet.

Hållbar arbetsplats

Vision:
Attraktiva, inkluderande och säkra arbetsmiljöer

Birger Bostad ska vara en arbetsplats där alla är välkomna och känner sig inkluderade och sedda. Oavsett arbetsplats – vare sig det är på kontoret, på byggarbetsplatsen eller på hemmakontoret – ska det kännas tryggt för medarbetarna att kunna utföra sitt arbete optimalt och säkert. Målsättningen är en hälsosam och olycksfri arbetsplats.

Hållbart företagande

Vision:
God affärsetik och långsiktig ekonomisk tillväxt

Birger Bostad ska vara en långsiktig och ansvarsfull aktör på fastighetsmarknaden. Vi uppträder med integritet och respekterar tillämpliga författningar och följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö. Vi ska bedriva en lönsam verksamhet som bidrar till bolagets operativa och ekonomiska stabilitet såväl som en långsiktigt hållbar utveckling för samhället. I och med att Sverige går mot ökat extremväder med värmeböljor, torka, översvämningar, ras och skred är det viktigt att vi som samhällsbyggare tar vårt ansvar för att bygga framtidssäkrade fastigheter.