Pressmeddelande 18.04.26

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan 7, 4 tr, Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2018,
 • Dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: SHH Bostad AB, attention: Martina Claesson, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@shhbostad.se senast onsdagen den 23 maj 2018 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till SHH Bostad AB, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) onsdagen den 23 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:

                 a)  Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

                   b)  Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
 8.                c)  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Utseende av revisor
 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 13. Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier
 14. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
 15. Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Punkt 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Johan Ericsson.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen för bolaget har föreslagit att emittera ytterligare preferensaktier via en fondemission (punkten 12 i dagordningen). Styrelsen föreslår med anledning härav att årsstämman beslutar om vinstutdelning enligt följande:

 1. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen fredagen den 8 juni 2018, fredagen den 7 september 2018, fredagen den 7 december 2018 och fredagen den 8 mars 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske onsdagen den 13 juni 2018.
 2. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier enligt den föreslagna fondemissionen (punkten 12 i dagordningen). Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara fredagen den 7 september 2018, fredagen den 7 december 2018 och fredagen den 8 mars 2019, med 15 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie. Baserat på att fondemissionen genomförs kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till totalt 606 045 kronor för de nyemitterade aktierna. Utdelning ska utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet, dvs. tidigast den 7 september 2018.

Ovanstående förslag innebär att högst 9 379 725 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Punkt 8

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att arvoden skall utgå med oförändrade 200 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrade 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus samt nyval av Marcus Hansson som styrelseledamot. Vidare föreslås att Johan Ericsson väljs till styrelsen ordförande.

Punkt 10

PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor föreslås för omval.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tjugofem (25) procent.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkt 11 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 101 007,5 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

Bolagets aktiekapital ökas med 101 007,5 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 40 403 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av hundra (100) stamaktier av serie A på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie, och innehav av hundra (100) stamaktier av serie B på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna skall omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag ska vara tio (10) bankdagar efter det att bolagets beslut om fondemission registrerats hos Bolagsverket. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 7 september 2018.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav i serie A respektive serie B inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, skall äga rätt att vidta de justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 13

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats www.shhbostad.se senast från och med tisdagen den 15 maj 2018 och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen senast tisdagen den 15 maj 2018. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Offentliggörande

 • Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 07.30 CET.