Pressmeddelande 18.02.27

SHH Bostads bokslutskommuniké januari - december 2017

”Vårt fokus på att utveckla prisvärda bostäder med målet att fler ska ha råd att både bo och leva har inte förändrats, utan har snarare stärkts givet rådande marknadsläge.”  - Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef


Kvartalet oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 154,8 (317,4*) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 (184,5*) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (58,1) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 4,5 (179,3*) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,23 (53,80) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 158 (83)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 36 (244)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 30 (147)

Perioden januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 835,8 (684,1*) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 48,4 (200,0*) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (29,2) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,7 (189,8*) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 6,27 (55,14) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 483 (297)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 321 (458)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 344 (182)

*) Inkluderar försäljningen av byggrätter till SHH Landbolaget AB under kvartal 4 2016, vilket genererade intäkter och försäljningsresultat om 159,7 mkr. Under nyckeltalen i bokslutskommunikén redovisas utfallet 2016 proforma exklusive försäljningen.

 
Balansposter per den 31 december 2017

 • Eget kapital uppgick till 426,5 (307,1) mkr
 • Soliditeten uppgick till 38,7 (26,9) %
 • Likvida medel uppgick till 211,5 (60,2) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (1,6)
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 555 (578)
 • Antalet byggrätter uppgick till 3 111 (2 054)

Styrelsens förslag till vinstdisposition

 • Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:
  o Stamaktien: 0,0 (0,0) kr per aktie.
  o Preferensaktien: 20 (20) kr per aktie, att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle.
 • Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om fondemission riktad till stamaktieägare med utgivande av preferensaktier, varvid 100 stamaktier på avstämningsdagen berättigar till 1 ny preferensaktie.


Väsentliga händelser under kvartalet oktober – december 2017

 • SHH Bostad vann markanvisningstävling i Helsingborg. Detaljplanen för 65 bostäder är lagakraftvunnen och säljstart beräknas ske under 2018 med byggstart 2019 och inflyttning 2020.
 • SHH Bostad och NREP avyttrade hyresprojektet Bergfoten i Tumba till Trenum AB, ett fastighetsbolag till lika delar ägt av Balder och Tredje AP-Fonden. SHH:s ägarandel i projektet uppgår till 20 %. Tillträde sker i samband med färdigställandet i juli 2018.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Botkyrka kommun antog den 22 februari 2018 detaljplanen för SHH:s bostadsprojekt Tumba Skog, strax väster om Tumba Centrum i Botkyrka. Projektet omfattar ca 700 bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter.
 • SHH har tilldelats en markanvisning om 52 bostäder i Vikingstad, Linköpings kommun. Detaljplanen har vunnit lagakraft och säljstart beräknas ske under 2019 efter genomförda infrastrukturarbeten


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2018, kl. 07.30.