Pressmeddelande 18.11.27

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – september 2018

”Med fokus på prisvärda bostäder är SHH helt rätt positionerat när marknaden normaliseras”

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 334,4 (387,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (15,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (4,0) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1,6 (9,9) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,17 (1,20) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 26 (45) varav sålda i produktion 11 (23)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 69 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 99 (30) 

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 577,0 (681,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,8 (39,5) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 (5,8) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,0 (27,2) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,36 (5,21) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 138 (370) varav sålda i produktion 59 (325)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 69 (285)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 262 (314) 

BALANSPOSTER PER DEN 30 SEPTEMBER 2018 

 • Eget kapital uppgick till 421,8 (425,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 41 (38) %
 • Likvida medel uppgick till 259,6 (192,7) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,7)
 • Projektportföljen uppgick till 3 492 (3 657) varav bostäder i produktion uppgick till 362 (549)
 • Försäljningsgrad för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 78 (84) %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2018 

 • Augusti - SHH fullföljer via intressebolaget (50%) SHH Landbolaget AB förvärvet av byggrätter för ca 160 bostäder från Peab i Rikstens friluftstad, Tullinge. Bostadsbyggrätterna är belägna i s.k. etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad. Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år.
 • Augusti - SHH vann en markanvisning i Borlänge där SHH kommer att utveckla ca 30 bostäder. Exploateringsområdet är beläget på Läroverksvallen i stadsdelen Hagalund, ca 1 km nordväst om Borlänge centrum nära Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna. Detaljplanen är beräknad att antas kring årsskiftet 2018/2019.
 • Augusti - Den 23 augusti fattades beslut om byggstart av första etappen i Kvarteret Selfoss i Kista som omfattar 69 bostadsrätter.
 • Augusti - SHH tilldelades en markanvisning om ca 100 hyresrätter i stadsdelen Berga i södra Linköping. En detaljplan tas fram i samråd med kommunen och andra byggherrar i området syftande till att skapa en ny stadsdel innehållande ca 500 bostäder i flerfamiljshus och småhus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Oktober - Balder förvärvar NCC:s 50-procentiga ägarandel i ett bostadsprojekt i Masmo Huddinge, innebärande att SHH och Balder blir delägare i projektet. Samtidigt byggstartas den första etappen omfattande 86 bostadsrätter. Projektering för en andra etapp pågår för ett äldreboende om 79 lägenheter samt ytterligare ca 24 bostadsrätter i en separat tredimensionell fastighet. Även ett friliggande parkeringshus med ca 50 platser kommer att uppföras.
 • Oktober - SHH, Balder och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende med 79 lägenheter i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och ett aktieöverlåtelseavtal har tecknats innebärande att fastigheten långsiktigt kommer att ägas och förvaltas av Altura, NREPs koncept för samhällsfastigheter.

FÖR MER INFORMATION 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

OFFENTLIGGÖRANDE

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 november 2018, kl. 07.30 CET.

KORT OM SHH BOSTAD AB

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 200 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 30 september 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 492 bostäder varav 362 under produktion och 3 130 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.