Pressmeddelande 18.08.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari - juni 2018

”Nyproduktionsbehovet av bostäder är större än någonsin och SHH:s fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin.”

Kvartalet april – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 126,8 (147,9) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (11,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (7,5) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 2,8 (7,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,16 (1,60) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 48 (204) varav sålda i produktion 2 (196)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 0 (285)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 127 (185)


Perioden januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 242,6 (293,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (23,8) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 (8,1) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,4 (17,3) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,19 (4,06) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 112 (310) varav sålda i produktion 7 (302)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 0 (285)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 163 (289)


Balansposter per den 30 juni 2018

 • Eget kapital uppgick till 423,6 (416,2) mkr
 • Soliditeten uppgick till 32 (34) %
 • Likvida medel uppgick till 242,3 (189,7) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 1,1 (1,1)
 • Projektportföljen uppgick till 3 633 (3 410) varav bostäder i produktion uppgick till 392 (574)
 • Försäljningsgrad för bostadsrätter i pågående produktion uppgick till 84 (80) %


Väsentliga händelser under perioden april – juni 2018
 

 • Årsstämman den 29 maj 2018 beslutade bland annat om utdelning om 20 kr per preferensaktie, fondemission av 40 403 preferensaktier och om ett emissionsbemyndigande för styrelsen. Vidare omvaldes tidigare styrelseledamöter och styrelsen utökades med Marcus Hansson som ny styrelseledamot.
 • I april 2018 antog Sundsvalls kommun detaljplanen för projektet Folkets Park om 174 bostäder, i maj 2018 vann detaljplanen lagakraft och i juni tillträdde SHH fastigheten.
 • SHH fullföljer via intressebolaget (50%) SHH Landbolaget AB förvärvet av byggrätter för ca 160 bostäder från Peab i Rikstens friluftstad, Tullinge. Bostadsbyggrätterna är belägna i s.k. etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad. Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SHH har vunnit en markanvisning i Borlänge där SHH kommer att utveckla ca 30 bostäder. Exploateringsområdet är beläget på Läroverksvallen i stadsdelen Hagalund, ca 1 km nordväst om Borlänge centrum nära Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna. Detaljplanen är beräknad att antas kring årsskiftet 2018/2019.
 • Den 23 augusti fattades beslut om byggstart av första etappen i Kvarteret Selfoss i Kista som omfattar 69 bostadsrätter. Per beslutsdatum hade försäljningsgraden passerat 60 %. 


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2018, kl. 07.30 CET.

Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 100 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 30 juni 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 633 bostäder varav 392 under produktion och 3 241 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.