Pressmeddelande 18.05.29

Beslut vid årsstämman i SHH Bostads AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 29 maj 2018 i bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

  • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 8 773 680 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 8 juni 2018, 7 september 2018, 7 december 2018 och 8 mars 2019.
  • Utdelning om 15 kronor till de preferensaktier som kommer att emitteras med stöd av årsstämmans beslutade fondemission, motsvarande 606 045 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 7 september 2018, 7 december 2018 och 8 mars 2019.

Beslutet innebär att högst 9 379 725 kronor av de 244 099 622 kronor som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående 234 719 897 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om arvode, styrelse och revisor Årsstämman beslutade även om följande:

  • Styrelsearvode ska utgå̊ med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och 100 000 (100 000) kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Till bolagets revisor ska arvode utgå̊ enligt godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus samt nyval av Marcus Hansson som styrelseledamot. Vidare valdes Johan Ericsson till styrelsen ordförande.
  • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tjugofem (25) procent. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt. 

Fondemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital skall ökas med 101 007,5 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

  • Bolagets aktiekapital ökas med 101 007,5 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 40 403 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av hundra (100) stamaktier av serie A på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie, och innehav av hundra (100) stamaktier av serie B på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna skall omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.
  • Avstämningsdag ska vara tio (10) bankdagar efter det att bolagets beslut om fondemission registrerats hos Bolagsverket. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 7 september 2018.

Kompletta förslag
De kompletta förslagen finns tillgängliga på SHH Bostads hemsida www.shhbostad.se.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 maj 2018, kl. 17.30 CET.

Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att både bo bra och leva väl. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 31 mars 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 740 bostäder varav 519 under produktion och 3 221 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.