Pressmeddelande 20.08.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – juni 2020

Fastighetsutvecklingsbolaget SHH:s tillväxt under årets andra kvartal och första halvår var stabil med positivt resultat.

 

Kvartalet april – juni 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 32,4 (19,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (0,5) mkr med en rörelsemarginal om 21,9 (2,7) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 6,4 (-3,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,08 (-1,47) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 1 (1) inkluderande 36 (130) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 1 (0) inkluderande 69 (0) boenden
 • Antalet sålda boenden under kvartalet uppgick till 56 (65) varav 28 (3) sålda i produktion

 

Perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 77,8 (130,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,3 (1,2) mkr med en rörelsemarginal om 13,2 (0,9) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,2 (-7,5) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,25 (-3,02) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 1 (2) inkluderande 36 (207) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 1 (1) inkluderande 69 (36) boenden
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 80 (82) varav 52 (17) sålda i produktion

 

Balansposter per den 30 juni 2020

 • Likvida medel uppgick till 69,3 (109,2) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 772,4 (786,0) mkr
 • Eget kapital uppgick till 408,0 (392,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 53 (50) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5)
 • Antalet projekt i produktion uppgick 10 (6) inkluderande 789 (593) boenden, varav 333 (0) i egen regi
 • Antalet sålda boenden i produktion uppgick till 581 (306), varav 333 (0) i egen regi
 • Försäljningsgrad boenden i produktion uppgick till 74 (52) %, varav 100 (-) % i egen regi

 

Väsentlig händelse efter periodens utgång

SHH påkallar en frivillig förtida inlösen av SHH:s seniora säkerställda obligationer om totalt 230 mkr, varav 53 mkr redan återköpts, och ersätter obligationerna med en traditionell bankfinansiering om 250 mkr.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2020, kl. 07.30 CEST.

 

Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 45 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2020 till ca 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.