Pressmeddelande 20.05.26

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – mars 2020

Utvecklingen under årets första kvartal var stabil med ett positivt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt en utökad projektportfölj.

Perioden januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 45,4 (110,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (0,6) mkr med en rörelsemarginal om 7,0 (0,6) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,2 (-3,9) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,82 (-1,55) kr
 • Antalet produktionsstartade boenden under perioden uppgick till 0 (77)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 0 (36)
 • Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 56 (17) varav sålda i produktion 16 (14)

 

Balansposter per den 31 mars 2020

 • Likvida medel uppgick till 155,1 (173,6) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 840,5 (828,8) mkr
 • Eget kapital uppgick till 411,1 (404,8) mkr
 • Soliditeten uppgick till 49 (49) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,3)
 • Antalet boenden i produktion uppgick till 822 (463), varav 297 (0) i egen regi
 • Antalet sålda boenden i produktion uppgick till 587 (303), varav 293 (0) i egen regi
 • Försäljningsgraden boende i produktion uppgick till 71 (65) %, varav 99 (-) % i egen regi

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Februari

 • SHH Samhällsfastigheter förvärvade en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform. Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.

 

Mars

 • SHH Samhällsfastigheter tecknade avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för utbyggnad av 2 000 nya bostäder. Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.
 • Med anledning av effekterna av spridningen av Covid-19 har SHH gjort analyser och genomgångar utifrån olika riskscenarion. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala affärsverksamheten. Sedan en tid arbetar SHH systematiskt med att förbereda sig för att hantera påverkan på den löpande verksamheten, till exempel genom hemarbete för att minska risken för smittspridning både internt och mot omvärlden. Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH bemanningsmässiga risker i entreprenad- och underleverantörskedjan, vi har dock inte har blivit utsatta för väsentliga störningar hittills. Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar vi en minskning i efterfrågan av bostadsrätter samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna om fortsatt god likviditet och produktionskapacitet till dess att marknadssituationen har förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

April

 • Aktieägarna i SHH kallades till årsstämma den 26 maj 2020 för att bland annat besluta om föreslagen utdelning om 20 kr per preferensaktie samt omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Styrelseledamoten Ulrika Hallengren har avböjt omval. Nyval föreslås av Stina Lindh Hök som styrelseledamot. Stina Lindh Hök är född år 1973 och är för närvarande operativ chef på Nyfosa AB och har tidigare varit transaktionschef på Hemfosa Fasigheter AB, projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB och Leimdörfer Fastighetsmarknad samt fastighetschef på Fabege AB. Stina Lindh Hök är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stina Lindh Hök är oberoende i förhållande till Bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.
 • SHH publicerade Års- och Hållbarhetsredovisning för 2019 med tillgänglighet på bolagets webbplats www.shhbostad.se.
 • SHH förvärvade obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett nominellt belopp om 43 mkr. Förvärvspriset för obligationerna motsvarade 91,3 procent av obligationernas utestående nominella belopp, dvs. ca 39,3 mkr. Efter förvärvet uppgick SHH koncernens innehav av egna obligationer till ett nominellt belopp om 53 mkr.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 maj 2020, kl. 07.30 CEST.

 

Kort om SHH Bostad

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 500 prisvärda boenden över hela Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.