Pressmeddelande 21.10.06

SHH Bostad blir helägt dotterbolag till Fabege

Samtliga stamaktier i SHH Bostad AB (”SHH”) har idag förvärvats av Fabege AB (”Fabege”) samtidigt som Fabege kommer påkalla inlösen av samtliga preferensaktier i SHH. Genom affären blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

SHH har sedan något år genomgått en snabb tillväxt med väsentligt utökad verksamhet inom bostadsutvecklingsområdet samt en expansiv satsning på samhällsfastigheter. SHH kommer att verka som ett självständigt bolag inom Fabegekoncernen och fortsätta sin expansion avseende såväl bostadsutveckling som utveckling av samhällsfastigheter. Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på 11 projekt. Därutöver förfogar SHH över en byggrättsportfölj om drygt 2 300 boenden, därtill kommer ett flertal projekt inom området samhällsfastigheter som bearbetas aktivt.

Fabege har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar den gemensamma byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm.

Efter ägarbytet kommer SHH:s organisation och ledning vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som VD och Ando Wikström som CFO.

De två största ägarna av SHH Bostad utgjordes av Misha Moeremans d'Emaus (grundare och tidigare VD) och Fastighets AB Balder, med cirka 31 respektive cirka 21 procent av bolagets aktier.

För mer information

För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070-544 00 00, je@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson, verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072-729 09 35, fa@shhbostad.se.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 oktober 2021, kl. 08:17 CEST.

Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 41 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om ca 30 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 928 boenden varav 574 i produktion och 2 354 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.