Pressmeddelande 21.08.24

Delårsrapport januari – juni 2021

Ett spännande och framgångsrikt första halvår 2021

Halvåret januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 164,7 (77,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 57,2 (10,3) mkr med en rörelsemarginal om 34,8 (13,2) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,0 (5,2) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 10,95 (0,25) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 6 (1) inkluderande 257 (36) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 4 (1) inkluderande 449 (36) boenden
 • Antalet sålda boenden under första halvåret uppgick till 373 (52)

Balansposter per den 30 juni 2021

 • Likvida medel uppgick till 108,7 (69,3) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 936,2 (772,4) mkr
 • Eget kapital uppgick till 445,9 (408,1) mkr
 • Soliditeten uppgick till 48 (53) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (0,4)
 • Antalet projekt i produktion uppgick 11 (10) inkluderande 574 (789) boende
 • Antalet sålda boenden i produktion uppgick till 533 (581)
 • Försäljningsgrad boende i produktion uppgick till 93 (74) %
 • Årsstämman den 2 juni 2021 beslutade om utdelning till preferensaktieägare med 20 (20) kr per aktie att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle

För mer information

För mer information vänligen kontakta Fredrik Alvarsson, verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072-729 09 35, fa@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ned från shhbostad.se.


Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 augusti 2021, kl. 16.00 CEST.


Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 41 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om ca 30 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 928 boenden varav 574 i produktion och 2 354 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.