Pressmeddelande 21.06.02

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 2 juni 2021 på bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

  • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 9 581 740 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 10 juni 2021, 10 september 2021, 10 december 2021 och 10 mars 2022.

Beslutet innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning till ägare av preferensaktier och ingen utdelning lämnas till ägare av stamaktier av serie A och B.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om arvode, styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om följande:

  • Styrelsearvode ska utgå̊ med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och 100 000 (100 000) kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Till bolagets revisor ska arvode utgå̊ enligt godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus samt nyval av Anna Alsborger som styrelseledamot. Vidare valdes Johan Ericsson till styrelsen ordförande.
  • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

För mer information

För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070 544 00 00, je@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072 729 09 35, fa@shhbostad.se.

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.