Pressmeddelande 19.11.26

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – september 2019

”Trots att resultatet för det tredje kvartalet var otillfredsställande är SHH väl positionerat med stark finansiell ställning och en projektportfölj som löpande förädlas, vilket tillsammans skapar förutsättningar för god lönsamhet framgent.”

Kvartalet juli – september 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 22,4 (334,4) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 1,0 (0,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (6,0) mkr med en rörelsemarginal om -1,3 (1,8) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,2 (1,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,56 (0,12) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 21 (26) varav sålda i produktion 15 (11)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 0 (69)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 0 (99)

 

Perioden januari – september 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 152,7 (577,0) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 82,9 (2,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (21,8) mkr med en rörelsemarginal om 0,6 (3,8) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,7 (8,0) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -4,58 (0,31) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 103 (138) varav sålda i produktion 32 (59)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 207 (69)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 36 (262)

 

Balansposter per den 30 september 2019

 • Eget kapital uppgick till 388,5 (421,8) mkr
 • Soliditeten uppgick till 51 (41) %
 • Likvida medel uppgick till 95,7 (259,6) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,5 (0,4)
 • Projektportföljen uppgick till 3 292 (3 492) varav bostäder i produktion uppgick till 593 (362)
 • Försäljningsgraden för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 79 (78) %

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Juli

 • SHH Samhällsfastigheter tecknade ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura, som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.

Augusti

 • SHH öppnade ett kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera verksamheten i södra Sverige. SHH har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl. a Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter. Fredrik Alvarsson, VD och delägare i SHH Samhällsfastigheter, ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.

September

 • I september togs första spadtaget för det nya äldreboendet i Huddinge som SHH utvecklar tillsammans med Balder. Altura blir långsiktig ägare och Attendo har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal. Utöver äldreboendet utvecklar SHH även ca 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus med ca 60 parkeringsplatser. Den första etappen byggstartades under våren 2019.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Oktober

 • Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q4 2020.

November

 • I början av november byggstartade SHH 117 hyresrätter i Norrköping efter att ha erhållit lagakraftvunnet bygglov. Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med entreprenören Moelven Byggsystem AB. SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 november 2019, kl. 07.30 CEST.

 

Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2019 till 3 292 bostäder varav 593 under produktion och 2 699 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.