Pressmeddelande 19.05.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – mars 2019

Ökad satsning på produktion av hyresrättsfastigheter och samhällsfastigheter skapar goda förutsättningar för en långsiktig lönsam tillväxt med ökad stabilitet och förutsägbarhet.

Perioden januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 110,8 (115,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (8,1) mkr med en rörelsemarginal om 0,6 (7,0) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,9 (3,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,55 (0,36) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 17 (64) varav sålda i produktion 14 (5)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 77 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 36 (36)  

Balansposter per den 31 mars 2019

 • Eget kapital uppgick till 404,8 (430,2) mkr
 • Soliditeten uppgick till 49 (34) %
 • Likvida medel uppgick till 173,6 (227,1) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (1,0)
 • Projektportföljen uppgick till 3 149 (3 765) varav bostäder i produktion uppgick till 463 (519)
 • Försäljningsgrad för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 73 (83) %  


Väsentliga händelser under perioden
 

Januari

 • SHH Bostad AB:s intresseföretag SHH Landbolaget AB avyttrade ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till Botkyrkabyggen som planerar för ca 200–250 hyresrätter. SHH Landbolaget kvarvarande del utgör ca 400–500 bostäder.

Mars

 • SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvade obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 10 000 000. Förvärvspriset för obligationerna motsvarar 94,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 9 450 000.
 • SHH förvärvade i mars 2015 byggrätter i kvarteret Skogsflyet 1 i stadsdelen Rambodal, Norrköping, från Lundbergs med tillträde när ny detaljplan vunnit laga kraft. Planarbetet påbörjades samma år men av olika skäl har detaljplanen dröjt. Detaljplanen för att uppföra ca 120 bostäder vann laga kraft i mars och SHH tillträdde markfastigheten med planerad byggstart under hösten 2019.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
 

April

 • SHH breddar verksamheten med ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter och etablerar SHH Samhällsfastigheter AB tillsammans med Fredrik Alvarsson som delägare och vd. Bolaget kommer fokusera på att projektutveckla samhällsfastigheter över hela landet, initialt inom kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter. Fredrik ingår från och med 1 maj i SHH:s ledningsgrupp.

Maj

 • SHH Bostad har av Göteborgs Stad anvisats mark i Bergsjön mellan Komettorget och Rymdtorget som en del i projektet ”Solgatan” om totalt ca 700 bostäder. SHH Bostad avser att inom projektet skapa ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter, eventuellt kombinerat med äldreboende och förskola. SHH Bostad är medlem i föreningen Bergsjön 2021 som har drivit fram ett program för att knyta ihop Komettorget och Rymdtorget med bebyggelse och detaljplanearbetet har nyligen startat med denna som grund. Övriga byggherrar som anvisats mark inom ramen för detta projekt är: Fastighets AB Balder, Förvaltnings AB Framtiden, Nordin Fastigheter KB, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Wallenstam AB och Willhem AB. Fördelningen mellan byggherrarna av byggrätterna som skapas i detaljplanen görs i samråd inom Bergsjön 2021. Ambitionen är att detaljplanen kan antas under 2020 och att byggstart sker under 2021.


För mer information
 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

Offentliggörande 

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 07.30 CEST.

Kort om SHH Bostad 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 mars 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3 149 bostäder varav 463 under produktion och 2 686 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se