Pressmeddelande 19.02.26

SHH Bostad AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2018

”Nedskrivningar för omprojektering av icke produktionsstartade projekt har belastat årsresultatet med 16 mkr medförande en förlust om 5 mkr för helåret 2018.”

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 29,3 (154,8) mkr
 • Nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt uppgick till 15,7 (3,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (14,8) mkr med en negativ rörelsemarginal (5,8%)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -13,1 (4,5) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -3,78 (1,23) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 95 (161) varav sålda i produktion 95 (158)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 165 (36) 
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 105 (30) 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 606,4 (835,8) mkr
 • Nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt uppgick till 16,0 (3,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,5 (48,4) mkr med en rörelsemarginal om 2,1 (5,8) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,0 (31,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -2,87 (6,27) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 225 (506) varav sålda i produktion 208 (483)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 234 (321)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 367 (344) 

BALANSPOSTER PER DEN 31 DECEMBER 2018 

 • Eget kapital uppgick till 408,7 (426,5) mkr
 • Soliditeten uppgick till 43 (39) %
 • Likvida medel uppgick till 234,7 (211,5) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,6)
 • Projektportföljen uppgick till 3 185 (3 666) varav bostäder i produktion uppgick till 422 (555)
 • Försäljningsgrad för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 72 (83) % 


UTDELNINGSFÖRSLAG 

 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar om utdelning till preferensaktieägare med 20 (20) kr per aktie att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle
 • Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas till stamaktieägare (0 kr) och att ingen fondemission riktas till stamaktieägare (100 stamaktier berättigade till 1 ny preferensaktie enligt årsstämmans beslut 2018)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2018
 

 • Oktober - Balder förvärvade NCC:s 50-procentiga ägarandel i ett bostadsprojekt i Masmo Huddinge, innebärande att SHH och Balder blir delägare i projektet. Samtidigt byggstartades den första etappen omfattande 86 bostadsrätter samt projektering för en andra etapp för ett äldreboende om 79 lägenheter samt ytterligare ca 24 bostadsrätter i en separat tredimensionell fastighet. Även ett friliggande parkeringshus med ca 50 platser kommer att uppföras. 
 • Oktober - SHH, Balder och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende med 79 lägenheter i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och ett aktieöverlåtelseavtal har tecknats innebärande att fastigheten långsiktigt kommer att ägas och förvaltas av Altura, NREPs koncept för samhällsfastigheter.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Januari - SHH Bostad AB:s intresseföretag SHH Landbolaget AB sålde ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till Botkyrkabyggen som planerar för ca 200–250 hyresrätter. SHH Landbolaget kvarvarande del utgör ca 400–500 bostäder.


FÖR MER INFORMATION
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 februari 2019, kl. 07.30 CET.


KORT OM SHH BOSTAD AB
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 december 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 185 bostäder varav 422 under produktion och 2 763 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.