Pressmeddelande 19.04.24

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan 7, 4 tr, Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 21 maj 2019,
 • Dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: SHH Bostad AB, attention: Martina Claesson, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till mc@shhbostad.se senast den 21 maj 2019 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till SHH Bostad AB, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) den 21 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
  a. Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Utseende av revisor
 11. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1   Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Johan Ericsson.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juni 2019, den 10 september 2019, den 10 december 2019 och den 10 mars 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske den 13 juni 2019.

Ovanstående förslag innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Punkt 8

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att arvoden skall utgå med oförändrade 200 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrade 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius samt Misha Moeremans d’Emaus. Vidare föreslås att Johan Ericsson väljs till styrelsen ordförande.

Punkt 10

PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor föreslås för omval.

Punkt 11

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats www.shhbostad.se senast tre veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.