Pressmeddelande 19.05.28

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 28 maj 2019 i bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet 

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

  • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 9 581 740 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 10 juni 2019, 10 september 2019, 10 december 2019 och 10 mars 2020.

Beslutet innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.


Beslut om arvode, styrelse och revisor
 

Årsstämman beslutade även om följande:

  • Styrelsearvode ska utgå̊ med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och 100 000 (100 000) kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Till bolagets revisor ska arvode utgå̊ enligt godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Vidare valdes Johan Ericsson till styrelsen ordförande.
  • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

För mer information 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande 

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 11.30 CEST.

Kort om SHH Bostad 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 mars 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3 149 bostäder varav 463 under produktion och 2 686 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se