Pressmeddelande 17.11.24

SHH Bostads delårsrapport januari - september 2017

Behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder har inte minskat
”Behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder har inte minskat och SHH:s affärsmodell är mer rätt än någonsin. Rådande marknadsläge kommer att gynna SHH jämfört med många andra bostadsutvecklare som enbart erbjuder exklusiva bostäder. Vi avser framöver att öka andelen hyresrätter i vår verksamhet och ser också möjligheter i en marknad med sundare byggrättspriser. Vi har kapacitet att agera i marknaden, själva och tillsammans med våra starka samarbetspartners.”

- Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef


Kvartalet juli – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 387,4 (145,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (4,3) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 (2,9) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 9,9 (3,1) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,20 (0,32) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 23 (100)
 • Antalet produktionsstartade bostäder i kvartalet uppgick till 0 (95)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 25 (0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 681,0 (366,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,5 (15,6) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (4,2) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 27,2 (10,5) mkr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 325 (214)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 285 (214)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 314 (35)

Perioden januari – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 681,0 (366,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,5 (15,6) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (4,2) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 27,2 (10,5) mkr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 325 (214)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 285 (214)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 314 (35)

Balansposter per den 30 september 2017

 • Eget kapital uppgick till 425,6 (127,5) mkr
 • Soliditeten uppgick till 37,6 (16,5) %
 • Likvida medel uppgick till 192,7 (50,4)
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,7 (2,7)
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 549 (481)  
 • Antalet byggrätter uppgick till 3 108 (2 112) 


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 november 2017, kl. 07.30.