Pressmeddelande 17.07.11

SHH BOSTAD AB (PUBL) OFFENTLIGÖR OBLIGATIONSPROSPEKT

Den 26 maj 2017 offentliggjorde SHH Bostad AB (publ) (”SHH Bostad”) att bolaget emitterat säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor (ISIN: SE0009984172).

Med anledning av obligationsemissionen har SHH Bostads styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har meddelat att prospektet har godkänts. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 13 juli 2017.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på SHH Bostads webbplats www.shhbostad.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på SHH Bostads huvudkontor, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Om SHH Bostad

SHH är ett bostadsutvecklingsbolag som bygger hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist. Sedan starten 2010 har SHH byggt ca 750 bostäder och har idag ca 600 bostäder under produktion och försäljning. Därutöver uppgår projektportföljen till ca 2 800 bostäder för exploatering och byggnation under 2017-2020. Mer information finns på www.shhbostad.seInformationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2017 kl. 18.00