Pressmeddelande 19.08.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – juni 2019

Trots en period med minskad omsättning och resultat på grund av lägre andel sålda bostäder i pågående produktion skapar ökade satsningar på hyresrätts- och samhällsfastighetsprojekt långsiktigt goda förutsättningar för en lönsam tillväxt.

Kvartalet april – juni 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 19,5 (126,8) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 81,9 (0,2) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (7,7) mkr med en rörelsemarginal om 2,7 (6,1) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,6 (2,8) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,47 (-0,16) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 65 (48) varav sålda i produktion 3 (2)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 130 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 0 (127)  

Perioden januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 130,3 (242,6) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 82,4 (1,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (15,8) mkr med en rörelsemarginal om 0,9 (6,5) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,5 (6,4) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -3,02 (0,19) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 82 (112) varav sålda i produktion 17 (7)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 207 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 36 (163)  

Balansposter per den 30 juni 2019

 • Eget kapital uppgick till 392,6 (423,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 50 (32) %
 • Likvida medel uppgick till 109,2 (242,3) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,5 (1,1)
 • Projektportföljen uppgick till 3 219 (3 633) varav bostäder i produktion uppgick till 593 (392)
 • Försäljningsgraden för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 74 (84) %  


Väsentliga händelser under kvartalet
 

April

 • SHH breddade verksamheten med ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter och etablerade SHH Samhällsfastigheter AB tillsammans med Fredrik Alvarsson som delägare och vd. SHH Samhällsfastigheter kommer att projektutveckla samhällsfastigheter över hela landet, initialt inom kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter. Fredrik ingår sedan 1 maj i SHH:s ledningsgrupp.

Maj

 • SHH Bostad har av Göteborgs Stad anvisats mark i Bergsjön mellan Komettorget och Rymdtorget som en del i projektet ”Solgatan” om totalt ca 700 bostäder. SHH Bostad avser att inom projektet skapa ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter, eventuellt kombinerat med äldreboende och förskola. SHH Bostad är medlem i föreningen Bergsjön 2021 som har drivit fram ett program för att knyta ihop Komettorget och Rymdtorget med bebyggelse och detaljplanearbetet har startat med denna som grund. Övriga byggherrar som anvisats mark inom ramen för detta projekt är: Fastighets AB Balder, Förvaltnings AB Framtiden, Nordin Fastigheter KB, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Wallenstam AB och Willhem AB. Fördelningen mellan byggherrarna av byggrätterna som skapas i detaljplanen görs i samråd inom Bergsjön 2021. Ambitionen är att detaljplanen kan antas under 2020 och att byggstart sker under 2021.
 • Vid årsstämman den 28 maj 2019 beslutade bland annat om utdelning om 20 kr per preferensaktie. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare omvaldes styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus och Johan Ericsson valdes till styrelsen ordförande.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
 

Juli

 • SHH Samhällsfastigheter tecknade ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura, som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.

Augusti

 • SHH öppnade ett kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera verksamheten i södra Sverige. SHH har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl. a Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter. Fredrik Alvarsson, VD och delägare i SHH Samhällsfastigheter, ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.


För mer information 
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.


Offentliggörande
 
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2019, kl. 07.30 CEST.


Kort om SHH Bostad
 
SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2019 till 3 219 bostäder varav 593 under produktion och 2 626 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.