Pressmeddelande 17.08.25

SHH Bostads delårsrapport januari - juni 2017

Fortsatt tillväxt med stärkt balansräkning
”Vi tror på en fortsatt stabil tillväxt för SHH och är väl rustade att med god finansiell kapacitet och stark organisation möta marknadens stora intresse för SHH:s ekonomiskt tillgängliga bostäder.”
- Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef

Perioden 1 januari – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 293,6 (220,9) mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 23,8 (11,3) mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 (5,1) procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,3 (7,3) mkr.
 • Resultat per stamaktie 3,98 (1,01) kr.
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 302 (114).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 285 (119).
 • Antalet färdigställda bostäder uppgick till 289 (35).


Kvartalet 1 april – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 147,9 (149,5) mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 11,1 (3,7) mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 (2,4) procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,7 (1,4) mkr.
 • Resultat per stamaktie 1,79 (-0,19) kr.
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 196 (45).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 285 (25).
 • Antalet färdigställda bostäder uppgick till 185 (0).


Utfall per den 30 juni 2017

 • Eget kapital uppgick till 416,2 (135,7) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 33,5 (19,7) %.
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 574 (386).
 • Antalet byggrätter uppgick till 2 857 (1 794).


Nyckeltal

         

Proforma

 
 

2017

2016

2017

2016

2016/17

2016

2016

Koncernen 

Jan-jun

Jan-jun

Apr-jun

Apr-jun

Jul-jun

Jan-dec*

Jan-dec

Nettoomsättning, mkr

293,6

220,9

147,9

149,5

597,1

524,4

684,1

Rörelseresultat, mkr

23,8

11,3

11,1

3,7

52,9

40,3

200,0

Periodens resultat efter skatt, mkr

17,3

7,3

7,7

1,4

40,1

30,1

189,8

Balansomslutning, mkr

1 240,9

687,5

1 240,9

687,5

1 240,9

1 143,5

1 143,5

Summa eget kapital, mkr

416,2

135,7

416,2

135,7

416,2

307,1

307,1

Soliditet, %

33,5

19,7

33,5

19,7

33,5

26,9

26,9

Avkastning på eget kapital, %

11,3

10,8

9,8

4,3

29,7

22,3

140,1

Rörelsemarginal, %

8,1

5,1

7,5

2,4

8,9

7,7

29,2

Vinstmarginal, %

5,9

3,3

5,2

1,0

6,7

5,7

27,7

Resultat per stamaktie, kr

3,98

1,01

1,79

-0,19

8,87

5,73

55,14

Medelantalet anställda, st

20

15

20

15

-

16

16

Nyckeltalsdefinitioner framgår av sid 16 i delårsrapporten.

* Proforma 2016 avser hur koncernräkenskaperna skulle sett ut exklusive försäljningen av byggrätter till SHH Landbolaget AB, vilket genererade ett försäljningsresultat om ca 159,7 mkr.


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 augusti 2017, kl. 08.00.