Ladda ner
Pressmeddelande 21.04.30

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 juni 2021 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan 7, 4 tr, Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 25 maj 2021,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 25 maj 2021.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till SHH Bostad AB, attention: Martina Claesson, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till mc@shhbostad.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast tisdagen den 25 maj 2021. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till SHH Bostad AB, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman: 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

     a) Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

     b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

     c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Val av revisor

11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB (”Mitaka Förvaltning”) föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Johan Ericsson.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juni 2021, den 10 september 2021, den 10 december 2021 och den 10 mars 2022. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske den 15 juni 2020.

Ovanstående förslag innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Punkt 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Mitaka Förvaltning AB föreslår att arvoden skall utgå med oförändrade 200 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrade 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Mitaka Förvaltning AB föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Nyval föreslås av Anna Alsborger som styrelseledamot.

Anna Alsborger är född år 1977 och är grundare av Pure Capital AB och har tidigare varit transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB samt arbetat med transaktion & analys på Kungsleden AB och Catella Corporate Finance. Anna Alsborger är utbildad civilingenjör Lantmäteri vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anna Alsborger är oberoende i förhållande till Bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.

Punkt 10 Utseende av revisor

Mitaka Förvaltning föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats www.shhbostad.se senast tre veckor före årsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

____________________

Stockholm i april 2021

SHH Bostad AB (publ)

Styrelsen