Pressmeddelande 21.02.26

Bokslutskommuniké januari – december 2020

SHH:s starka finansiella ställning och tillgång till finansiering ger bolaget mycket goda förutsättningar att genomföra kommande satsningar inom både projektutveckling och fastighetsförvärv.

Halvåret juli – december 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 303,2 (277,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 (28,0) mkr med en rörelsemarginal om 3,6 (10,1) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (19,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,70 (3,81) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 1 (5) inkluderande 54 (381) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 1 (1) inkluderande 77 (152) boenden
 • Antalet sålda boenden i produktion under halvåret uppgick till 70 (417)

Helåret januari – december 2020

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 381,0 (407,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,1 (29,1) mkr med en rörelsemarginal om 5,5 (7,2) %
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 7,0 (12,2) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,45 (0,79) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 2 (7) inkluderande 90 (588) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 2 (2) inkluderande 146 (188) boenden
 • Antalet sålda boenden i produktion under helåret uppgick till 122 (434)

Balansposter per den 31 december 2020

 • Likvida medel uppgick till 98,2 (142,5) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 791,5 (862,0) mkr
 • Eget kapital uppgick till 409,8 (412,3) mkr
 • Soliditeten uppgick till 52 (48) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4)
 • Antalet projekt i produktion uppgick 10 (6) inkluderande 766 (822) boende, varav 387 (297) i egen regi
 • Antalet sålda boenden i produktion uppgick till 600 (571), varav 387 (275) i egen regi
 • Försäljningsgrad boende i produktion uppgick till 78 (69) %, varav 100 (93) % i egen regi
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om utdelning till preferensaktieägare med 20 (20) kr per aktie att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle
 • Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas till stamaktieägare vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SHH har av Huddinge kommun utsetts till vinnare av markanvisningstävling för Hälsovägen i stadsdelen Flemingsberg. Tillsammans med C.F. Møller Architects har SHH utformat förslag för ett levande och tillgängligt bostadskvarter med 300 nya bostäder.

Vid den extra bolagsstämman den 25 februari 2021 beslutades om emission av 250 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den verkställande direktören i SHH eller av honom helägt bolag. Vidare fattade stämman beslut om ett emissionsbemyndigande för styrelsen att intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av SHH:s aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst tio procent av aktiekapitalet och/eller högst 200 000 preferensaktier. Syftet med detta bemyndigande är att kunna finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag.
 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Fredrik Alvarsson, verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072-729 09 35, fa@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ned från www.shhbostad.se.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 februari 2021, kl. 16.00 CEST.

Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.