Ladda ner
Pressmeddelande 21.02.25

Beslut vid extra bolagsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Den extra bolagsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 25 februari 2021 i Stockholm.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Den extra bolagsstämman beslutade om emission av 250 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den verkställande direktören i SHH eller av honom helägt bolag.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Den extra bolagsstämman beslutade om ett emissionsbemyndigande för styrelsen att intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av SHH:s aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst tio procent av aktiekapitalet och/eller högst 200 000 preferensaktier. Syftet med detta bemyndigande är att kunna finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag.

För mer information

För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070-544 00 00, je@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 072-729 09 35, fa@shhbostad.se.

Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.